Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych - Ul. LUDOWA 13,13A


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

GMINA MIASTO SZCZECIN NA RZECZ KTÓREJ DZIAŁA ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

Adres nieruchomości

Nr. Dz.

Obręb

Nazwa Budynku

Nr. lokalu

Powierzchnia lokalu użytkowego w m2

Przeznaczenie

Czynsz wywoławczy m2 netto (miesięcznie)

Wadium

1.

Ul. Ludowa 13, 13a.

35

37/1

42

3025

„A”

01,02

41,06 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

 500 zł

2.

„B”

001,002

21,33 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

3.

„B”

003,004,005

5,4 m2 pow. u.

pom. gospodarcze

15 zł

100 zł

4.

„B”

006,007,008,009,010,011

65,11 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

5.

„B”

012,013,014,015

103,04 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

6.

„B”

016

32,08 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

7.

„B”

017

31,51 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

8

„B”

018

32,41 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

9.

„B”

020

32,72 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

10.

„C”

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10

197,32 m2 pow. u.

składowanie, usługi

15 zł

500 zł

 

Pomieszczenia wytypowane do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 91 35 16 226

                                                                 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ZEGLUGI SZCZECIŃSKIEJ TURYSTKA WDARZENIA SP. Z O.O. W DNIU 24.06.2020

GODZ 9.00 W SALI KONFERENCYJNEJ

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23.06.2020 r. przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A. nr 67 1020 4795 0000 9902 0349 9969

 (z podaniem nr lokalu będącego przedmiotem przetargu)

1. Warunki przystąpienia do przetargu:

1)     Okazanie dowodu wpłaty wadium. Przy wpłacie wadium należy podać numer pozycji i adres nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem. W przypadku chęci udziału w przetargu na więcej niż jedną lokalizację, dowody wpłaty wadiów należy okazać na osobnych potwierdzeniach.

2)     Okazanie dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

3)     Okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi.

4)     Okazanie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

5)     Złożenia pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

6)     Złożenia pisemnego oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy, bezumownego zajmowania nieruchomości).

2.      Informacje organizatora przetargu:

1)     Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10 % ustalonej stawki wywoławczej do przetargu.

2)     Miesięczny czynsz najmu zostanie ustalony w oparciu o iloczyn stawki za 1 m² uzyskanej w przetargu i powierzchni zabudowy.

3)     Czas trwania umowy nie może przekroczyć 30 czerwca 2021.

4)     Stawka czynszu uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.

5)     Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2016.710 j.t. ze zm.).

6)     Termin wnoszenia ustalonego czynszu- do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący lub w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury w przypadku upoważnienia wynajmującego do jej wystawienia.

7)     Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie na zasadach określonych w regulaminie przetargów.

8)     W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.

9)     Najemca zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznym służbom właścicieli sieci (w przypadku ich występowania) nieodpłatny i swobodny dostęp przez całą dobę do przebiegających przez przedmiot najmu sieci w celu dokonywania przeglądów, konserwacji oraz w razie awarii, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją dokona ich przeniesienia na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

10)  Po podpisaniu umowy najmu, Najemca ma obowiązek złożenia Gminie Miasto Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc odnośnie obowiązku wydania wynajmowanej nieruchomości wynajmującemu, wolnej od osób i rzeczy w stanie niepogorszonym, oraz ma obowiązek złożenia Gminie Miast Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, jako zabezpieczenia świadczeń pieniężnych.

3.      Dodatkowe informacje:

1)     Mapy z zaznaczonymi lokalami użytkowymi, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu, zostały opublikowana wraz z ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej www https://zstw.szczecin.pl/bip .

2)     Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2018 r., poz. 121 z późn. zm.).Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - zamieszczona jest na stronie www.zstw.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

3)     Dodatkowych informacji o przetargu udziela Łukasz Nowak tel. 91 35 16 229.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZSTW. Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.Data publikacji: 2020/06/03
Datawygaśnięcia: 2020/06/24
IV
udostępnił: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o, wytworzono: 2020/06/03 15:15:59, odpowiedzialny/a: Łukasz Nowak, wprowadził/a: Łukasz Nowak, dnia: 2020/06/03 15:16:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Nowak 2020/06/03 15:16:40 modyfikacja wartości
Łukasz Nowak 2020/06/03 15:15:59 nowa pozycja