Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe terenów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM  OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻE TYMCZASOWE

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza ustny  przetarg ograniczony  na  3-letnią  dzierżawę  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Gminy  Szczecin,  pod  tymczasową lokalizację garaży blaszanych.

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2

Wadium

Ograniczenie przetargu

Data                          i godzina przetargu

1.

16/4 (część)

4114 Dąbie

Berka Joselewicza 13

40 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

2,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

 120,00

 

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości        B. Joselewicza 13, B. Joselewicza 13a

 

 

29.10.2012

g.10.00

 

 

 

2.

81/18 (część)

4121 Dąbie

Krzemienna 14 m.1

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

2,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

 120,00

 

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości        Krzemienna 14

 

 

29.10.2012

g.10.30

 

 

 

3.

81/18 (część)

4121 Dąbie

Krzemienna 14 m.2

18 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

2,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

 120,00

 

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości        Krzemienna 14

 

 

29.10.2012

g.11.00

 

 

 

4.

17/2 (część)

4175  Dąbie

Srebrna 33

30,75  m2

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

2,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

 120,00

 

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości        Srebrna 33

 

 

29.10.2012

g.11.30

 

 

 

Przetargi odbędą  się w dniu  29.10.2012 r. w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp.  z o.o. w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 61b (świetlica – kondygnacja piwniczna) według określonego powyżej harmonogramu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Zameldowanie  na terenie Gminy Szczecin, w dzielnicy ( bądź nieruchomości), do mieszkańców której został ograniczony przetarg;
 2. Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka. W przypadku , gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany teren pod garaż blaszany.
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu .
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 26.10.2012 r.  przelewem na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w BRE BANK S.A. O/Szczecin nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

W tytule wpłaty należy dokładnie określić, na które miejsce zostało wpłacone wadium, z podaniem ulicy oraz  numeru miejsca. Mapa z zaznaczonymi numerami miejsc dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp.  z o.o. w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 61b w pokoju 03.  Wadium bez właściwego opisu będzie nieważne, a oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w całości na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden teren pod garaż blaszany należy wpłacić wadium dla każdego terenu  z osobna.

Przetarg uważa się zaważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg.

Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

 1. Osoba,  która  wygra  przetarg,  zobowiązana  jest, po podpisaniu  umowy dzierżawy,  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę.
 2. W razie, gdyby dzierżawca nie uzyskał pozwoleń wydanych przez właściwe organy administracji architektoniczno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) z przyczyn od niego niezależnych – następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.
 3. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po podpisaniu umowy dzierżawy – pozwolenia na budowę.
 4. Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z zarządcami sieci uzbrojenia podziemnego przebiegającego przez teren lokalizacji.
 6. Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu: - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 7. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego , grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów i wadium.
 8. Warunki zmiany wysokości opłat:- stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym
 9. Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc  - w formie aktu notarialnego.
 10.   Na nieruchomości położonej przy ul. Srebrnej 33 stanowiącej część działki 17/2 obr. 4175 Dąbie, posadowiony jest garaż blaszany ( poz.4Wykazu). Wygrywający przetarg przejmie teren wraz z garażem. W zakresie dotyczącym nakładów poczynionych na garaż blaszany  wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę z właścicielem garażu. Jednocześnie po  zakończeniu  dzierżawy  dzierżawca  zobowiązany  będzie  opuścić  i  uprzątnąć  teren oraz  wydać  go  wydzierżawiającemu  w  stanie  niepogorszonym  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy.  Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc - w formie aktu notarialnego.

 

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecina lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.  Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.Data publikacji: 2012/10/15
Datawygaśnięcia: 2012/10/30
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2012/10/15 11:43:43, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2012/10/15 11:43:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2012/10/15 11:43:43 nowa pozycja