Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do lat 3 własność Gmina Miasto Szczecin


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na  3-letnią  dzierżawę  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Gminy  Szczecin  na zieleń oraz pod istniejącą altanę.

Nr

działki

Nr

obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu

(m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego netto w złotych

 

Ograniczenia przetargu

Wadium

(zł)

Część dz. nr  12/6

Dąbie 4033

ul. Narzędziowa

SZ1S/00199160/2

651

Zieleń (626 m²), altana (25 m²)

65,00

brak

200,00

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MARCA 2015 r. o godz. 10:00 w pok. nr 14

w BUDYNKU PRZY UL. MARIACKIEJ 25 w SZCZECINIE

 

Warunkiem  udziału  w  przetargu  jest :
1.      Okazanie dowodu  wpłaty  wadium. Przy wpłacie wadium należy podać adres nieruchomości.
2.      Okazanie dowodu  tożsamości  potwierdzającego adres zameldowania.
3.      Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
4.      Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy).

 

Wadium  należy  wnieść  najpóźniej  do  dnia 09 marca 2015 r. do godziny 12.00 na  konto  Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:
PKO BP SA 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648

·         Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za powierzchnię nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu.

·         Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10% ustalonej stawki wyjściowej do przetargu.

·         Stawka czynszu uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.

·         Do wylicytowanego czynszu  za  dzierżawę  zostanie  doliczony  podatek  VAT  w  wysokości  23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

·         Termin  wnoszenia  czynszu  dzierżawnego - do  10 dnia  każdego  miesiąca  za  miesiąc  bieżący.

·         Stawki opłat  mogą  ulegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

·         Wadium osoby  wygrywającej  przetarg  zalicza  się  na  poczet  czynszu  dzierżawnego.  Pozostałym  uczestnikom  przetargu  wadium  zostanie zwrócone  w  terminie  i  na  zasadach  określonych  w  regulaminie  przetargów.

·         W  przypadku,  gdy  nie  dojdzie  do  zawarcia  umowy  w  terminie  2  miesięcy  od  daty  przetargu  z  winy  wygrywającego,  wadium  oraz poniesionekoszty  nie  podlegają  zwrotowi.                                                                               

 

Dodatkowe informacje:

·         Działka stanowiąca przedmiot przetargu zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do usunięcia lub legalizacji przedmiotowego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych podać termin ich rozpoczęcia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

·         W przypadku, gdy po zakończeniu umowy dzierżawca nadal zajmuje przedmiot dzierżawy, jest zobowiązany zapłacić wydzierżawiającemu odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, będącego uprzednio przedmiotem dzierżawy. W takiej sytuacji wydzierżawiający może żądać zapłaty odszkodowania w wysokości dwukrotnej stawki obowiązującego czynszu z uwzględnieniem jego zmian.

·         Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej.

·         W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin.

·         Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji, a w przypadku ich kolizji z planowaną dzierżawą przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

·         Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić  i  uprzątnąć  teren  i wydać  go  wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy.  Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc. - w formie aktu notarialnego.

·         Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Gminie Miasto Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c.

·         Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz regulaminem przetargów.

 

Dodatkowych informacji o przetargu udziela  Dział  Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży  Zarządu  Budynków  i  Lokali  Komunalnych,  ul. Goszczyńskiego 4a,
pok.  nr  103,  telefon: 91 48-86-351.

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

 

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNData publikacji: 2015/02/24
Datawygaśnięcia: 2015/02/10
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2015/02/24 13:25:29, odpowiedzialny/a: Cezary Domalski, wprowadził/a: Cezary Domalski, dnia: 2015/02/24 13:25:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Cezary Domalski 2015/02/24 13:25:28 nowa pozycja