Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie o przetargu na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własnośc Gmina Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

( KW)

 

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

Rodzaj dopuszczalnej działalności

 

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

[zł/m²]

Wadium  w zł

1.

Oficerska 1

KW 146083

4024 Dąbie

Dz. nr 60

916,50 oraz teren przynależny 1059,00

Obiekt wolnostojący

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

    3,00 oraz

stawka za place i drogi 0,26 zł/m2

3.500,00

 

 

Właścicielem lokali  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu będą doliczone opłaty za zużyte media, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 13 lutego 2013 r.  w godzinach 10.00-10.30.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 lutego 2013 r.(środa) O GODZINIE 10.00  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                         ul. Batalionów Chłopskich 61 B, w świetlicy (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem),

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego ( ważnego 6 miesięcy) , decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek   ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

  1. oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany,
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

 Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 26.02.2013 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w BRE Banku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

Przed zawarciem umowy  najmu najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zainstalowania systemu alarmowego wraz z monitoringiem, które wynoszą  3293 zł netto oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.

 

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy.

Najemca zobowiązany będzie do  zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, na dostawę gazu oraz wywóz nieczystości stałych ( śmieci).

Najemca zostanie obciążony przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków oraz za dostawę energii cieplnej.

Najemca zobowiązany będzie do stałego udostępniania dojścia do węzła SEC ( które odbywa się przez lokal użytkowy).

 

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący najmu danego lokalu użytkowego ,w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.

 

 Data publikacji: 2013/02/04
Datawygaśnięcia: 2013/02/28
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2013/02/04 12:17:04, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2013/02/04 12:17:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2013/02/04 12:17:04 nowa pozycja