Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych na nieruchomości Gdańska 16 własność Gmina Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

    TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP.Z O.O. OGŁASZAW IMIENIU GMINY SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ POŁOŻONYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY  UL. GDAŃSKIEJ 16

 

Położenie nieruchomości : Gdańska16,

Księga wieczysta: KW SZ1S/00168812/2

Nr obrębu 1095 Śródmieście 95, nr działki : Dz. nr 18/3

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Usytuowanie lokalu

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Budynek D – pomieszczenie nr 6,7

34,56

Parter

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

1.000,00

2.

Budynek D – pomieszczenie nr 8

17,28

Parter

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

1.000,00

3.

Budynek D – pomieszczenie nr 3,4

34,56

Parter

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

1.000,00

4.

Budynek D – pomieszczenie nr 16,17

34,56

Parter

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

1.000,00

5.

Budynek D – pomieszczenie nr  14,15

34,56

Parter

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

1.000,00

6.

Budynek D –pomieszczenie nr 20,21,22

51,84

I piętro

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

500,00

7.

Budynek D – pomieszczenie nr 23

10,82

I piętro

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

300,00

8.

Budynek D – pomieszczenie nr 24

10,82

I piętro

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

 

 

najem

3,00

 

 

300,00

 

 

 

 

 

9.

Budynek D – pomieszczenie nr 25

17,28

I piętro

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

 

 

najem

3,00

300,00

 

 

10.

 

Budynek D – pomieszczenie nr 26,27,28,29,30,31

99,00

I piętro

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

 

najem

3,00

1.000,00

11.

Budynek D – pomieszczenie nr 32,33

34,56

I piętro

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

400,00

12.

Budynek D – pomieszczenie nr 19

17,28

I piętro

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

300,00

13.

Budynek G – pomieszczenie warsztatowe

49,45

Parter

magazyn, usługi, handel, biuro

najem

4,00

800,00

14.

Budynek  G

pomieszczenie 1 i 2

97,61

Parter

magazyn, usługi, handel, biuro

najem

4,00

1.000,00

15.

Budynek C - magazyn

81,40

Parter

magazyn, usługi, handel, biuro

najem

4,00

1.000,00

16.

Budynek D pomieszczenie 1

17,28

Parter

magazyn, usługi, handel, biuro

najem

4,00

300,00

17.

Budynek D pomieszczenie 2

17,28

Parter

magazyn, usługi, handel, biuro

najem

4,00

300,00

18.

Budynek D pomieszczenie 5

17,28

Parter

magazyn, usługi, handel, biuro

najem

4,00

300,00

19.

Budynek K

brama I, II, III

227,85

wolnostojący parterowy

magazyn, usługi, handel, biuro, warsztat

najem

6,00

4.000,00

 

Właścicielem lokali  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami .Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokale zostaną udostępnione do obejrzeniaw dniu 26 kwietnia 2013 r. w godzinach od 14.30 do 15.00. Pracownik TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. będzie oczekiwał na zainteresowanych na parterze budynku D.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 08 maja 2013 r. (środa ) O GODZINIE 12ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                              ul. Batalionów Chłopskich 61 B, w świetlicy (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem),

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON(lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

  1. oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany,
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 Przetarg na najem przeprowadza się na każde pomieszczenie oddzielnie. Wadium – na każdą nieruchomość oddzielnie – należy wpłacać najpóźniej do dnia 07.05.2013 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w BRE Banku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecina lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący najmu danego lokalu użytkowego nieruchomości, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.  Informacje o położeniu i stanie technicznym pomieszczeń można uzyskać pod numerem telefony 434-74-50 wew.23Data publikacji: 2013/04/15
Datawygaśnięcia: 2013/05/08
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2013/04/15 11:46:58, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2013/04/15 11:46:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2013/04/15 11:46:58 nowa pozycja