Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod lokalizację garażu tymczasowego


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25

W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SZCZECIN POD TYMCZASOWĄ LOKALIZACJĘ GARAŻU BLASZANEGO.

 

Nr

działki

Nr 

obrębu

Lokalizacja (ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

max zabudowy (m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego  miesięcznie 

za 1  m²

Ograniczenia przetargu

Część działki

nr 2/4

Nad Odrą 56 (3056)

ul. Władysława Nehringa 25

KW 136580

 

15,00

tymczasowy garaż blaszany

3,50 zł/m2 + 23% VAT

0,40 zł/m2 + 23% VAT (dojazd)

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości: ul. Władysława Nehringa 25

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 września 2016 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14

w BUDYNKU PRZY UL. MARIACKIEJ 25 w SZCZECINIE.

 

I. WARUNKI PRZYST APIENIA DO PRZETARGU:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.
 2. Okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania lub dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania.
 3. Okazanie dowodu rejestracyjnego, dokumentu potwierdzającego fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentu, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 6. Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 13 września 2016 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648.
 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
 4. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.
 5. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie
  z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Za dzierżawę zostanie ustalony miesięczny czynsz dzierżawny w oparciu o stawkę za 1 m² powierzchni terenu ustalonej w przetargu oraz opłatę za dzierżawę dodatkowego terenu przeznaczonego pod drogę i place manewrowe, tj. 0,40 zł za 1 m².
 7. Do czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 8. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 9. Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
 10. Stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
 11. Postawienie tymczasowego garażu blaszanego wymaga zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia inwestycji. Do wykonania planowanej inwestycji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 12. W trakcie realizacji inwestycji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy dzierżawy, obowiązuje stawka 0,60 zł/m².
 13. W przypadku gdyby dzierżawca nie uzyskał stosownych zezwoleń z przyczyn od niego niezależnych, następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.
 14. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić, uprzątnąć teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na postawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł(słownie: pięć tysięcy zł).
 15. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz regulaminem przetargów.
 16. Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,

ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6, telefon: 91 48 86 342.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA

PRZETARGU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNData publikacji: 2016/08/17
Datawygaśnięcia: 2016/09/07
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2016/08/12 16:21:01, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2016/08/12 16:22:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2016/08/12 16:22:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2016/08/12 16:22:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2016/08/12 16:22:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2016/08/12 16:21:00 nowa pozycja