Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH:

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia lokalu  do oddania         w najem (m2)

Przeznaczenie

Sposób użytkowania

Ograniczenie przetargu

Stawka wywoławcza czynszu netto (zł/m2)

Wadium   (zł)

1.

 

 

Krzemienna

SZ1S/00198158/8

 

4121 Dąbie

Dz. nr 29/1

 parter

11,52

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Krzemienna 18

      3,00

100,00

2.

 

 

Granitowa 21

SZ1S/00195819/9

 

4111 Dąbie

Dz. nr 4/4

 parter

6,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Granitowa 21

      3,00

100,00

3.

Batalionów Chłopskich 33 Stefana Jaracza 18

SZ1S/00080399/9

 4168 Dąbie 

Dz. nr 32/8

I piętro  

pomieszczenie gospodarcze nr 9 składa się z:

 pomieszczenia nr 1 -5,49 m²,

 pomieszczenia nr 2 - 10,36 m²

Łączna powierzchnia użytkowa 15,85m²

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

 

 

mieszkańcy nieruchomości

Stefana Jaracza 18

     3,00

100,00

 

Właścicielem pomieszczeń jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą pomieszczeń, na podstawie Porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  17   grudnia   2019  (wtorek)    O    GODZINIE   11.00   w   siedzibie   TBS  „Prawobrzeże”  Sp.  z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro), wg określonego powyżej harmonogramu.

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.

2. Zameldowanie w obrębie nieruchomości, której mieszkańcy uprawnieni zostali do przetargu – okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania).

3. Złożenie pisemnego oświadczeniapod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

4. Oświadczenie, że stan techniczny pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany.

5. Oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.

2. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 16 grudnia 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  w  ciągu  14  dni  od  daty  przetargu  przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny  czynsz  wyższy   od   czynszu    wywoławczego   co   najmniej   o    kwotę    minimalnego   postąpienia.  Trzykrotne   wywołanie   najwyższej   z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

5. W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

6. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

7. Przed  zawarciem  umowy  najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

8. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

9. Czynsz  najmu  za  pomieszczenie  gospodarcze oddane w najem, został ustalony na podstawie § 8 pkt. 1 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi - w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Najemca pomieszczenia gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

10. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się  w istniejącym stanie   technicznym.  Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

11. W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego, tel. 91 46-13-692 w. 168, 158.

 

UWAGI:  pomieszczenie  gospodarcze  położone  przy  ul.  Krzemiennej  18  wymaga remontu  –  dachu, ściany (częściowo do uzupełnienia), sufitu, drzwi (do wymiany lub naprawy), posadzka betonowa wymaga częściowej wymiany,

- pomieszczenie gospodarcze położone przy ul. Jaracza 18 spełnia wymogi określone w art. 2 ustawy o własności lokali (Dz. U z 1994 r., Nr 85, poz. 388 ze zm.).

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92, w. 186.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

            Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

 Data publikacji: 2019/11/25
Datawygaśnięcia: 2019/12/17
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2019/11/25 15:38:44, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2019/11/25 15:38:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2019/11/25 15:38:43 nowa pozycja