Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokalu użytkowego


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1A W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA TRZYLETNIĄ DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBEJMUJĄCYCH NIEZABUDOWANĄ CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI ORAZ NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SZCZECIN

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

 

Numer obrębu

 

Nr dz. ewid.

 

Pow. (m2)

 

Sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy/najmu

 

Sposób użytkowania

Okres dzierżawy/

najmu

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

 

Wadium

w zł

 

1.

 

al. Bohaterów Warszawy

SZ1S/00197536/5

 

2157

 

11/15

 

595

 

parking strzeżony

 

Dzierżawa

 

3 lata

 

2,00

 

600

 

2.

 

ul. Stanisława Żółkiewskiego

SZ1S/00197540/6

 

2157

 

11/16

 

717

 

parking strzeżony

 

Dzierżawa

 

3 lata

 

2,00

 

600

 

3.

 

ul. Stanisława Żółkiewskiego

SZ1S/00197530/3

 

2157

 

11/17

 

617

 

parking strzeżony

 

Dzierżawa

 

3 lata

 

2,00

 

600

 

4.

 

ul. Stanisława Żółkiewskiego 12,12a

SZ1S/00200940/5

 

2157

 

11/20

 

410

 

parking strzeżony

 

Dzierżawa

 

3 lata

 

2,00

 

600

 

5.

 

ul. Stanisława Żółkiewskiego 12

SZ1S/00200940/5

 

2157

 

11/20

 

12

 

pomieszczenie dla podmiotu dozorującego parking

 

Najem

 

3 lata

 

3,40

 

600

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08 STYCZNIA 2020 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS

PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1A, SALA C - PRZYZIEMNE

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 07 stycznia 2020 roku przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.

PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 84124038131111000043793958 (z podaniem nr pozycji i adresu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu).

I. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Przy wpłacie  wadium należy podać  numer pozycji i adres nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem. W przypadku chęci udziału w przetargu na więcej niż jedną lokalizację, dowody wpłaty wadiów należy okazać na osobnych potwierdzeniach. 

   2.Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

 1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
 2. decyzji o nadaniu nr NIP,
 3. zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
 4. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

   3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

 1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

   4.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

   5.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. Informacje organizatora przetargu:

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Szczecin lub osobę przez niego upoważnioną. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto
 2. Stawka czynszu uzyskana w drodze przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
 3. Do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2016.710 t.j. ze zm.) oraz opłaty za zużyte media.
 4. Termin wnoszenia ustalonego czynszu  - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 5. Stawki czynszu dzierżawnego mogą podlegać podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.
 6. Czynsz najmu za lokal użytkowy ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krótkości stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ.  Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016, poz.  716,1579,1923), jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umów w ustalonym terminie. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 8. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów.
 9. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.
  1.  Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności  obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 10.  Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 11. Na wygrywającym przetarg spoczywać będzie obowiązek poddana się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy oraz najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej co do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z ich używaniem, ustalonej na dzień sporządzenia umów. Akt notarialny należy przedłożyć w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umów. 

III. Informacje dodatkowe:

 1. Nieruchomości gruntowe stanowiące działki 11/15,11/16,11/17/ oraz 11/20 z obrębu 2157 stanowią własność Gminy Miasto Szczecin i są w części zabudowane budynkami gospodarczymi.
 2. Działka nr 11/20 znajduje się w obszarze obowiązywania zmiany S.50 miejscowego planu ogólnego Miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście o funkcji dominującej usługi, mieszkalnictwo. Działki 11/15, 11.16, 11/17 przeznaczone są pod garaż wielokondygnacyjny.
 3. Osoba, która wygra przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy, zobowiązana jest do:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę parkingu;

- przed rozpoczęciem prac budowlanych – uzyskania niezbędnych dokumentów przewidzianych prawem.

- uzgodnienia inwestycji z zarządcami sieci uzbrojenia technicznego oraz zrealizowania we własnym zakresie i na własny koszt uzbrojenia technicznego niezbędnego dla planowanej inwestycji, bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów. 

4. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznym służbom właścicieli sieci (w przypadku ich występowania) nieodpłatny i swobodny dostęp przez całą dobę do przebiegających przez przedmiot dzierżawy sieci w celu dokonywania przeglądów, konserwacji oraz w razie awarii, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją dokona ich przeniesienia na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.      \

5. Dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia Wynajmującemu dojazdu przez wydzierżawiany teren do budynków zlokalizowanych na działkach nr 11/15, 11/16 oraz 11/17, odpowiedniego do przeznaczenia i sposobu użytkowania ww. budynków oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 poniedziałek - piątek w godzinach: 1000 – 1600.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.stbs.pl  i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI  BEZ  PODANIA PRZYCZYNY

 

           grzData publikacji: 2019/12/16
Datawygaśnięcia: 2020/01/08
IV
udostępnił: Dominika Polito , wytworzono: 2019/12/16 10:30:15, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2019/12/16 10:32:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2019/12/16 10:32:13 modyfikacja wartości
Dominika Polito 2019/12/16 10:30:15 nowa pozycja