Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM   NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI W CELU UMIESZCZENIA REKLAM I OZNACZEŃ PRZEDSIĘBIORCY

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia zajętej ściany budynku

w m2

Sposób zagospodarowania

Stawka wywoławcza czynszu netto (miesięcznie)  

Wadium

1.

64/3

4095 Dąbie

Bałtycka 27

SZ1S/00234596/5

1 m2

Umieszczenie na siatce ogrodzeniowej banneru reklamowego

72,00**

 

 

 

 

 

 

200,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie określona została na podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy i dotyczy tablic wolnostojących i wiszących, kasetonów podświetlanych, neonów itp. Dla ekranów i tablic LED stawkę wywoławczą zwiększa się pięciokrotnie.

 

Właścicielem nieruchomości, która jest udostępniona w celu umieszczenia reklamy jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% wywoławczego czynszu miesięcznego netto. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Stawki opłat, które są podstawą ustalania czynszu, mogą podlegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zrewaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług stanowi komunikat Prezesa GUS, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” po upływie trzeciego kwartału. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji lub zastosować inną stawkę waloryzacji nie przekraczającą 20% wzrostu obowiązujących opłat.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 stycznia 2019 r. O GODZINIE 12.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro).

Informacji dotyczących spraw technicznych związanych z przedmiotem przetargu udziela administrator rejonu pod numerem tel. 91 433 64 37, wew. 158.

 

 

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. Okazanie dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.533 ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami),

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  1. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
  2. Oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane,
  3. Oświadczenie, że warunki umieszczenia reklamy lub oznaczeń przedsiębiorcy są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, zaznaczając w tytule przelewu, na którą nieruchomość wadium zostało wpłacone. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej  z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

 

Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony 3 lata. Przed przystąpieniem  do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w.186.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.Data publikacji: 2019/01/08
Datawygaśnięcia: 2019/01/29
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2019/01/09 08:12:52, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2019/01/09 08:12:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2019/01/09 08:12:51 nowa pozycja