Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

ogłoszenie na dzierżawę gruntów komunalnych


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ KOMUNALNYCH GRUNTÓW:

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr działki

 

Nr obrębu

KW

Pow.

Przeznaczenie

nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Stawka wywoławcza w zł/m²

(netto)

Okres dzierżawy

 

 

Wadium

 

al. Bohaterów Warszawy /               ul. Stanisława Żółkiewskiego

 

 

Dz. Nr 11/15

KW SZ1S/00197536/5

Dz. Nr 11/16

KW SZ1S/00197540/6

Dz. Nr 11/17

KW SZ1S/00197530/3

Pogodno 157 (2157)

1929

 

 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

parking strzeżony

1,61 zł /m2

3 lata

 

 

 

3.000,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 CZERWCA  2013 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS

przy ul. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1, SALA C - PRZYZIEMNE

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 • Okazanie dowodu wpłaty wadium.
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
 • aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
 • umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

•     Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu

karnego:

 1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
  1. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany. 

UWAGA niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu. 

 • Wadiumw wysokości  3.000,00  złotych należy wpłacić gotówką lub przelewem na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS w banku PEKAO S. A. I O/ Szczecin, nr konta 84124038131111000043793958 lub w punkcie kasowym mieszczącym się w siedzibie Szczecińskiego TBS. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 czerwca 2013 roku. Wadium przekazane w formie przelewu uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS do dnia 03 czerwca 2013 roku.Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub w punkcie kasowym banku mieszczącym się w siedzibie Spółki. W razie uchylenia się osoby  wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Szczecin lub osobę przez niego upoważnioną. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy dzierżawy.
 • Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. 

Uwagi:

 1. Do ustalonego miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.
 2. Dzierżawca zobowiązany jest do wnoszenia czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem VAT  do 10-go dnia każdego miesiąca.
 3. Stawki czynsz dzierżawnego ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji lub zastosować inną stawkę waloryzacji nie przekraczającą 20% wzrostu obowiązujących opłat.  

Informacje dodatkowe oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Teren będący przedmiotem dzierżawy nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 2. Osoba, która wygra przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy, zobowiązana jest do:

- uzyskania opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę;

- uzyskania Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej – pozwolenia na budowę;

- uzgodnienia inwestycji z zarządcami sieci uzbrojenia technicznego oraz zrealizowania we własnym zakresie i na własny koszt  

  uzbrojenia technicznego niezbędnego dla planowanej inwestycji.  

 1. Dzierżawca, w przypadku wystąpienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego, zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 2. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapewnienia Wynajmującemu dojazdu przez wydzierżawiany teren
  do budynków zlokalizowanych na działkach nr 11/15, 11/16 oraz 11/17 odpowiedniego do przeznaczenia
   i sposobu użytkowania ww. budynków oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 3. Przy podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca  ma obowiązek złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu, wolnego od osób rzeczy, w stanie nie pogorszonym, w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Opłaty notarialne w całości ponosi dzierżawca nieruchomości gruntowej.

Grunty  wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z pracownikiem Szczecińskiego TBS –  telefon do kontaktu nr 91 430-91-24.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 poniedziałek - piątek w godzinach: 1000 – 1600.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.stbs.pl  i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.

 

           Data publikacji: 2013/05/20
Datawygaśnięcia: 2013/06/04
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2013/05/20 10:58:11, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2013/05/20 11:03:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2013/05/20 11:03:24 modyfikacja wartości
Dominika Polito 2013/05/20 10:58:10 nowa pozycja