Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

ogłoszenie o przetargu na najem garaży


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY MUROWANYCH:

 

L.p.

Położenie

nieruchomości

Księga wieczysta

(KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie

Nr garażu

Powierzchnia

garażu

w m²

Droga dojazdowa

w m²

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. Bolesława Krzywoustego

KW

SZ1S/00195636/2

Pogodno

157 (2157)

Dz. nr 20/49

brak nr

13,16

20,00

najem

4,50

200,00

2.

ul. Bolesława Krzywoustego

KW

SZ1S/00195642/7

Pogodno

157 (2157)

Dz. nr 20/52

nr 1

 

16,75

10,00

najem

4,50

200,00

3.

ul. Bolesława Krzywoustego

KW

SZ1S/00195642/7

Pogodno

157 (2157)

Dz. nr 20/52

nr 2

28,64

10,00

najem

4,50

200,00

 

Garaże  wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z pracownikiem Szczecińskiego TBS –telefon do kontaktu nr 91 430-91-24.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2015 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS

przy ul. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1, SALA C - PRZYZIEMNE, WG OKREŚLONEGO POWYŻEJ HARMONOGRAMU.  

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU: 

1.Zamieszkiwanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Miasto Szczecin (okazanie dowodu tożsamości/dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania/siedziby działalności gospodarczej).

2.Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.

3.W przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą okazanie decyzji o nadaniu nr NIP i zaświadczeniu o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) oraz aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem.)

4.W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (datowanego najpóźniej na dzień przez przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu. 

5.Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.

6.Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysonuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.

7.Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

8.Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

9.Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy). 

UWAGA:niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

1.W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.

2.Wprzypadku przystąpienia do przetargu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stawka czynszu netto za 1m2nie może być niższa niż 13 zł. 

3.Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 16 czerwca 2015 roku na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao S.A. O/Szczecin  84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Decyduje data wpływu środków na konto STBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

4.Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

5.Przez przystąpieniem do umowy najmu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

6.Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

7.Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3 krotności miesięcznego czynszu netto.

8.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu
zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

9.W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 warunków przystąpienia do przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

10.Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz opłaty związane z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,40 zł/m² netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1m², za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30 %. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

11.Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 poniedziałek - piątek w godzinach: 1000 – 1600.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.stbs.pl  i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2015/05/26
Datawygaśnięcia: 2015/06/17
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2015/05/25 13:53:40, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2015/05/25 13:53:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2015/05/25 13:53:39 nowa pozycja