Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg na dzierżawe nieruchomości gruntowe do lat 3j własność Gmina Miasto Szczecin


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ                                                                                      

NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT

 

 

 

L.p.

Nr działki      ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie )

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

 

79/9

4121 Dąbie 121

 

   Ruda 3 B

 

   KW 133106

schody – 1,73m2

rekreacja – 5,26 m2

zieleń ozdobna – 27,70m2

altanka -  6 m2

schody – 1,73m2

rekreacja – 5,26 m2

zieleń ozdobna – 27,70m2

altanka -  6 m2

 

 

      23,87 zł

 

 

 70,00

 

 

Przetarg ograniczony

 do mieszkańców nieruchomości

Ruda 3B

UWAGI:

 Należy zapewnić przejście o szerokości 1,65 m  wzdłuż budynku  Ruda 3 B.

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

Teren będący przedmiotem dzierżawy został samowolnie zagospodarowany.

Wydzierżawiający informuje, że zostało wszczęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie postępowanie administracyjne w sprawie zalegalizowania wykonanych robót ( tzn.: wykonania altany i wykonanego zagospodarowania terenu polegającego na utwardzeniu terenu, wybudowaniu schodów terenowych, murku przy skarpie i ogrodzenia).

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz dzierżawny                              za nieruchomość  oddaną w dzierżawę  dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 lutego 2015r.(piątek) o godzinie 11ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Winogronowej 11F, w s. P.02  (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. okazanie dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie w nieruchomości, której mieszkańcy zostali uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu.
  3. oświadczenie, że położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
  4. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

 

 

 

 

 

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 26 lutego 2015 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W tytule wpłaty wadium należy opisać na jaką nieruchomość wadium zostało wpłacone.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 2 miesięcy  od dnia przeprowadzenia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Grunt przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty dostosowania terenu do sposobu zagospodarowania obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu  wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa  domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej. W tym celu po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi  egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 2 miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się                    z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 w. 125. W celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania oraz położenia działek kontaktować się należy pod numerem tel.: 461-36-92 w. 168Data publikacji: 2015/02/06
Datawygaśnięcia: 2015/02/27
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2015/02/06 10:08:34, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2015/02/06 10:08:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2015/02/06 10:08:34 nowa pozycja