Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych za "1 zł" - 16.11.2016 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnialokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalnyzakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. Ks. Jana Długosza 16

KW SZ1S/00044604/6

Nad Odrą 26 (3026)

Dz. nr 62

Piwnica

Front

Lok. U1

13,22

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

2.

ul. Ks. bpa. Ignacego Krasickiego 20

KW 13562

Pogodno 70 (2070)

Dz. nr 101

Piwnica

Front

78,90

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

3.

ul. Bł. Królowej Jadwigi 25

KW 70193

Śródmieście 42

(1042)

Dz. nr 241

Piwnica

Front

17,57

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

4.

ul. Andrzeja Małkowskiego 28

KWSZ1S/00052657/1

Śródmieście 41

(1041)

Dz. nr 40

Piwnica

Oficyna

Lok. U3

45,07

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

5.

ul. Mazurska 18

KW SZ1S/00027330/9

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 138

Piwnica

Front

Lok. U2

24,98

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

6.

ul. Nad Odrą 28

KW SZ1S/00124514/3

Nad Odrą 63 (3063)

Dz. nr 2/11

Parter

Front

Lok. U1

62,70

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

7.

ul. Nad Odrą 30

KW 124513

Nad Odrą 63 (3063)

Dz. nr 2/12

Parter

Front

18,86

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

8.

ul. Stołczyńska 169

KW 131150

Nad Odrą 21

(3021)

Dz. nr 19/22

Parter

Front

18,34

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

9.

ul. Światowida 65, 66

KW SZ1S/00132948/3

Nad Odrą 90 (3090)

Dz. nr 9/8

Parter                Front

ul. Światowida 66

38,83

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

10.

ul. Wielkopolska 43

KW 26962

Śródmieście 25  (1025)

Dz. nr 165

Piwnica

Front

29,46

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

11.

Al. Wyzwolenia

KW  SZ1S/00197103/1

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 2/14

Piwnica

Oficyna

al. Wyzwolenia 5

Lok. U4

21,07

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

1,00

 

 

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU   16 LISTOPADA 2016 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
 • aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
 • decyzji  o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
 • umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

       3.   Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

 • o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 • o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 • o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
  z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

       4.   Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

       5.   Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

II. NFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1.  Wadium należy wpłacać do dnia 15 listopada 2016 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 4. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 5. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 6. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 7. Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 30 listopada 2016 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 15 grudnia 2016 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 8. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 9. Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia 14 grudnia 2016 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 8.
 10. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 11. Wylicytowana stawka czynszu obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie stawka zostanie ustalona w drodze negocjacji, w wysokości co najmniej stawki podstawowej, tj. 3,00 zł/m². Po negocjacjach stawki czynszu, Najemca zobowiązany będzie do uzupełnienia kaucji o kwotę wynikającą z różnicy czynszu wynegocjowanego i czynszu osiągniętego w wyniku przetargu.
 12. W okresie 12 miesięcy, stawka wylicytowana w przetargu może ulec podwyższeniu w przypadku podnajęcia części powierzchni lokalu lub w przypadku zmiany rodzaju działalności prowadzonej w lokalu.
 13. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 14. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 15. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, z awarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 16. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
 • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

     17.  Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  Działem Technicznym:

 1. poz.  1, 5, 10, 11                 telefon:  91/ 42-43-452, 42-10-179, 48-86-306/320      ZBiLK Rejon Śródmieście – Niebuszewo
 2. poz.  2, 3, 4                          telefon:  91/ 48-29-062/072/034, 48-88-709/712           ZBiLK Rejon Południe
 3. poz.  6, 7, 8, 9                      telefon:  91/ 44-20-773, 42-16-644                                   ZBiLK Rejon Północ                                                                    

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl i  www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.

 Data publikacji: 2016/10/25
Datawygaśnięcia: 2016/11/16
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2016/10/24 13:51:09, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2016/10/24 13:51:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2016/10/24 13:51:08 nowa pozycja