Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 24.10.2017 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

lokalu

Powierzchnialokalu do oddania
w najem

w m²

Dopuszczalnyzakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza czynszu netto 
w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. 5 Lipca 29

KKW 77338

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 123/2

Parter

Piwnica

Front

19,90

19,53

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

 

600,00

2.

ul. 5 Lipca 30

KW SZ1S/00077339/7

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 124

Parter

Front

 

 

29,16

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

 

600,00

3.

ul. Boguchwały 21, 22,23,  24, 25, 26

KW SZ1S/00061496/0 

Nad Odrą 9

(3009)

Dz. nr 1/5

 

Parter

Front

ul. Boguchwały 26 Lok. U1

57,95

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

4.

ul. Bolesława Śmiałego 28

KW SZ1S/00041596/5

Pogodno 254

(2254)

Dz. nr 48

Parter

Front

Lok. U2

 

25,25

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

5.

ul. Ks. Jana Długosza 4

KW SZ1S/00042796/4

 

Nad Odrą 9

(3009)

Dz. nr 16

Parter

Front

Lok. U1

26,84

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

6.

ul. Dworcowa 6, 7

KW SZ1S/00093459/2

Śródmieście 40(1040)

Dz. nr 22/21

 

Parter

Front

ul. Dworcowa 6

 

17,94

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00                     

600,00

7.

ul. Emilii Plater 5

KW SZ1S/00044404/4

 

Nad Odrą 14 (3014)

Dz. nr 15

Parter

Front

Lok. U2

20,47

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

8.

ul. Emilii Plater 92

KW SZ1S/00040743/4

 

Nad Odrą 27

(3027)

 Dz. nr 20

Parter

Front

Lok. U1

18,00

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

9.

ul. Emilii Plater 95

KW SZ1S/00038006/9

 

Nad Odrą 27

(3027)

 Dz. nr 25

Piwnica

Front

Lok. U3

48,80

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

10.

ul. Jagiellońska 23

KW SZ1S/00040402/2

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 127

Parter

Piwnica

Front

Lok. U2

65,21

26,07

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

11.

ul. Krzysztofa Kolumba 6, 6 -oficyna prawa,

6a – oficyna lewa

KW 140401

Śródmieście 47

(1047)

Dz. nr 9/19

Parter

Front

ul. Kolumba 6

 

 

54,85

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

600,00

12.

ul. Mikołaja Kopernika 7

KW 41642

Śródmieście 41

(1041)

Dz. nr 46

Piwnica

Front

Lok. U1

 

38,58

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

13.

ul. Bł. Królowej Jadwigi 9

KW SZ1S/00026904/7

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 45

Parter

Front

Lok. U1

 

126,64

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

14.

ul. Łokietka 22

KW 111606

 

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 16/6

Parter

Front

 

80,22

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

15.

ul. Mazurska 22

KW SZ1S/00027334/7

Śródmieście 25(1025)

Dz. nr 137

Parter

Front

Lok. U3

31,26

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

16.

ul. Adama Mickiewicza 26

KW SZ1S/00073238/1

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 96

Piwnica

Front

 

 

41,85

do oczynszowania 20,93

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

600,00

17.

ul. Miodowa 23

KW 64007

Pogodno 10

(2010)

Dz. nr 29

Parter

Front

Lok. U1

79,15

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

18.

ul. Gabriela Narutowicza 6

KW 38281

Śródmieście 46(1046)

Dz. nr 11

Parter

Front

Lok.U3

 

82,83

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

 

11,00

600,00

19.

ul. Wiszesława 21

KW SZ1S/00078761/1

Nad Odrą 31

(3031)

Dz. nr  37

Parter

Front

Lok. U1

28,26

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

20.

Al. Wyzwolenia

KW SZ1S/00197100/0

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 2/13

Parter

Oficyna

Al. Wyzwolenia5/21

28,00

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

21.

Al. Wyzwolenia 113

KW  32421

Śródmieście 11

(1011)

Dz. nr 31

Parter

Front

Lok. U2

 

56,85

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

   a) aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),

  b) decyzji  o nadaniu nr NIP,

  c) zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,

             d) umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

   3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

             a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

             b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

             c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

    4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

    5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 23 października 2017 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi
  w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić
  w lokalu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 20 listopada 2017 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 1 grudnia 2017 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 11. Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 10.
 12. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 13. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716, 1579, 1923, z 2017 r. poz. 624, 1282, 1428, 1529, 1566), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 14. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 15. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 16. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

             a) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

             b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,

             c) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

             d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

            e) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa      Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

17. Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  Działem Technicznym:

 1. poz.  1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18           telefon: 91/ 48-88-709/712, 48-29-034/072              ZBiLK Rejon Południe
 2. poz.  3, 5, 15, 17, 20, 21    telefon: 91/ 42-43-452, 42-10-179, 48-86-306/320       ZBiLK Rejon Śródmieście – Niebuszewo
 3. poz.  7, 8, 9, 19                                           telefon: 91/ 44-20-773, 42-16-644                              ZBiLK Rejon Północ

          

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Dotyczy lokali użytkowych położonych przy ul. 5 Lipca 29, ul. Jagiellońskiej 23

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

      2.    Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Emilii Plater 92/U1

Lokal nie posiada wentylacji grawitacyjnej oraz stałego źródła ogrzewania. W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego pod kątem możliwości wykonania wentylacji leży po stronie przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, Najemca na własny koszt zalegalizuje oraz wykona prawidłową wentylację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. W przypadku braku możliwości legalizacji, Najemca na własny koszt zobowiązany będzie do demontażu istniejącego pomieszczenia.

     3.     Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Kolumba 6

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do legalizacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym
oraz uzupełnienia lub wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

      4.    Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 26

Ze względu na nienormatywną wysokość pomieszczeń, oczynszowaniu podlega 50% powierzchni lokalu.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342. 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2017/09/29
Datawygaśnięcia: 2017/10/24
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2017/09/28 11:12:42, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2017/09/28 11:12:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2017/09/28 11:12:42 nowa pozycja