Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na 3-letnią dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Gminy Szczecin pod tymczasową lokalizację garaży blaszanych


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW  i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na  3-letnią  dzierżawę  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Gminy  Szczecin  pod  tymczasową lokalizację garaży blaszanych

 

Nr

działki

Nr

obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Księga wieczysta (KW)

Pow.

(m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego miesięcznie  za 1  m²

Ograniczenia przetargu

Wadium

(zł)

Część dz. nr  9/7

Nad Odrą 31 (3031)

Świętojańska 37

KW 111316

30,00

tymczasowy garaż blaszany

2,50 zł + 23% VAT

0,40 zł + 23% VAT (dojazd)

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul. Świętojańska 37

200,00

Część dz. nr 14/21

Nad Odrą 31

(3031)

ul. Świętojańska

ul. Księcia Ziemowita

KW SZ1S/00183628/6

18,00

tymczasowy garaż blaszany

2,50 zł + 23% VAT

0,40 zł + 23% VAT (dojazd)

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:

ul.  Księcia Ziemowita 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6

200,00

 

 

 

 

Lokalizacja garażu blaszanego oznaczona jest na mapce sytuacyjno-wysokościowej.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 WRZEŚNIA 2012 r. o godz.  10,00  w pok. nr 14

w  BUDYNKU  PRZY  UL. MARIACKIEJ  25  w  SZCZECINIE.

Warunkiem  udziału  w  przetargu  jest :
 • okazanie dowodu  wpłaty  wadium,
 • okazanie dowodu  tożsamości  potwierdzającego adres zameldowania,
 • złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu  stanowiącego własność tej osoby,
 • złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane,
 • złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
  o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

Wadium  należy  wnieść  najpóźniej  do  dnia 11 września 2012 r. na  konto  Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:
ING  Bank  Śląski 73 1050 0099 6803 0000 0000 0001

 • Wadium  osoby  wygrywającej  przetarg  zalicza  się  na  poczet  czynszu  dzierżawnego.  Pozostałym  uczestnikom  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  w  terminie  i  na  zasadach  określonych  w  regulaminie  przetargów.
 • W  przypadku  gdy  nie  dojdzie  do  zawarcia  umowy  w  terminie  2  miesięcy  od  daty  przetargu  z  winy  wygrywającego,  wadium  oraz  poniesione  koszty  nie  podlegają  zwrotowi.
 • Za  dzierżawę  zostanie  ustalony  miesięczny  czynsz  dzierżawny  w  oparciu  o  stawkę  za  1  m²  powierzchni  terenu  ustalonej 
  w  przetargu oraz opłatę za dzierżawę dodatkowego terenu przeznaczonego pod drogę i place manewrowe,  tj. 0,40 zł za 1 m².
 • Do  czynszu  za  dzierżawę  zostanie  doliczony  podatek  VAT  w  wysokości  23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 • Zgodnie z Zarządzeniem Nr 258/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe stawka opłat netto za 1m² terenu pod garażem:

- od 01 stycznia 2013 r.  3,00 zł,  przy czym stawki wyższe od 3,00 zł osiągnięte w drodze przetargu pozostawia się na niezmienionym poziomie, natomiast stawki niższe od 3,00 zł osiągnięte w drodze przetargu podwyższa się do kwoty 3,00 zł.

- od 01 stycznia 2014 r. 3,50 zł, przy czym stawki wyższe od 3,50 zł osiągnięte w drodze przetargu pozostawia się na niezmienionym poziomie, natomiast stawki niższe od 3,50 zł osiągnięte w drodze przetargu podwyższa się do kwoty 3,50 zł.

 • Termin  wnoszenia  czynszu  dzierżawnego - do  10 dnia  każdego  miesiąca  za  miesiąc  bieżący.
 • Stawki opłat  mogą  ulegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

Dodatkowe informacje

 • Osoba,  która  wygra  przetarg,  zobowiązana  jest, po podpisaniu  umowy dzierżawy,  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę.
 • W  trakcie  realizacji  inwestycji,  jednak  nie  dłużej  niż  3  miesiące  od  daty  zawarcia  umowy  dzierżawy,  obowiązuje  stawka  0,60  zł/m².
 • W  przypadku  gdyby  dzierżawca  nie  uzyskał  stosownych  zezwoleń  z  przyczyn  od  niego  niezależnych,  następuje  zwrot  wpłaconego
  wadium  oraz  czynszu  dzierżawnego.
 • Po  zakończeniu  dzierżawy  dzierżawca  zobowiązany  będzie  opuścić  i  uprzątnąć  teren  i  wydać  go  wydzierżawiającemu  w  stanie  nie
  pogorszonym  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy.  Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc. - w formie aktu notarialnego.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz regulaminem przetargów.
 •  

Dodatkowych informacji o przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych  Zarządu  Budynków  i  Lokali  Komunalnych,  ul. Mariacka 25,
pok.  nr  31,  telefon: 48-86-342.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.

 

  

 Data publikacji: 2012/08/28
Datawygaśnięcia: 2012/09/11
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/08/28 08:31:11, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2012/08/28 08:31:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2012/08/28 08:31:12 nowa pozycja