Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

 ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

al. Bohaterów Warszawy 5

KW SZ1S/00078337/0

Pogodno 148 (2148)

Dz. nr 127

Parter

Piwnica

Front

 

213,92

  95,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

2.

ul. Teofila Firlika 38

KW SZ1S/00044422/6

Nad Odrą 14 (3014)

Dz. nr 11/27

Parter

Piwnica

Front

19,00

10,80

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

3.

ul. Franciszka Karpińskiego1,  ul. Elizy Orzeszkowej 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

KW SZ1S/00062431/4

Nad Odrą 26 (3026)

Dz. nr 1/3

Parter

Front

ul. Karpińskiego 1

 

18,00

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

4.

ul. Krzysztofa Kolumba 7, 8

KW 140406

Śródmieście 47 (1047)

Dz. nr 9/18

Parter

Front

ul. Kolumba 8

 

34,83

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

5.

ul. Krzysztofa Kolumba 12

KW 140402

 

Śródmieście 47 (1047)

Dz. nr 9/14

Parter

Front

 

 

58,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

6.

ul. Zygmunta Krasińskiego 89

KW 50271

Śródmieście 2 (1002)

Dz. nr 9/6

Parter

Front

17,08

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

7.

ul. Jacka Malczewskiego 2

KW 90011

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 78

I Piętro

Front

126,13

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

8.

ul. Parkowa 28

SZ1S/00077749/4

Nad Odrą  14 (3014)

Dz. nr 29

Parter

Front

18,39

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

 

600,00

9.

ul. Parkowa 8

KW SZ1S/00035854/7

Śródmieście  28

(1028)

Dz. nr  38

Piwnica

Front

25,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

600,00

10.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19

KW SZ1S/00051603/1

Śródmieście  25

 (1025)

Dz. nr 81

Parter

Piwnica

Front

159,75

  22,98

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

11.

ul. Sławomira 20

KW SZ1S/00076411/9

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr 96

Parter

Front

16,22

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

12.

ul. Swarożyca 12

KW SZ1S/00035868/8

Śródmieście  28

(1028)

Dz. nr  33

Parter

Front

19,19

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

13.

ul. Śląska 23

KW SZ1S/00026300/3

Śródmieście  25

(1025)

Dz. nr 168

Parter

Front

25,16

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

14.

ul. Władysława Łokietka 26

KW SZ1S/00027294/4

Śródmieście  42

(1042)

Dz. nr 79

Piwnica

Front

34,56

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

15.

al. Papieża Jana Pawła II 45

KW SZ1S/00113619/9

Śródmieście 32

(1032)

Dz. nr 31

Piwnica

Przedsionek przed wejściem do lokalu

Front

57,15

  1,75

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

15,00

 

 

600,00

16.

ul. Bolesława Krzywoustego 2

KW 42724

Śródmieście 41 (1041)

Dz. nr 62

Piwnica

Front

28,64

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

20,00

 

 

600,00

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 06.121.844 tekst jednolity
ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  19 WRZEŚNIA 2012 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 • Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 • Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  3. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
   z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 • Wadium  należy wpłacać do dnia 18 września 2012 r. do godziny 13.00 na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:  ING  Bank  Śląski  O/Szczecin  73 1050 0099 6803 0000 0000 0001.  Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby  wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 • Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 • Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 • Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 18 października 2012 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo -odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 01 listopada 2012 r.
 • Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej  do  dnia  31 października 2012 r.
 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w wyżej ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 • Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 • Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemca zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 • Wydanie lokalu użytkowego Najemcy nastąpi po przedłożeniu aktu notarialnego.
 • Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 • Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 • Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna,  Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  zarządcą  nieruchomości:

- poz.  1                                 ZBiLK             Rejon 9          telefon:   91-48-47-772

- poz.  2, 8, 11                       ZBiLK             Rejon 3          telefon:   91-44-20-773

- poz.  3                                  ZBiLK             Rejon 4          telefon:   91-48-86-306

- poz.  4, 5, 14, 16               ZBiLK             Rejon 13        telefon:   91-48-88-709

- poz.  6                                  ZBiLK             Rejon 8          telefon:   91-42-43-453

- poz.  7, 9, 12                       ZBiLK             Rejon 5          telefon:   91-48-86-320

- poz.  10, 13, 15                  ZBiLK             Rejon 6          telefon:   91-48-88-734

UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

UWAGI  DODATKOWE

1. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy al. Bohaterów Warszawy 5, ul. Teofila Firlika 38, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej 
za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

2. Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Krzysztofa Kolumba 12, ul. Władysława Łokietka 26.

W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego czy istnieje możliwość wykonania wentylacji leży po stronie  przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, legalizacja oraz wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na koszt przyszłego Najemcy.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Mariacka  25,  tel. 091-48-86-342 i 091-48-86-367. 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYNData publikacji: 2012/08/28
Datawygaśnięcia: 2012/09/18
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/08/27 15:22:45, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2012/08/27 15:24:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2012/08/27 15:24:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2012/08/27 15:22:45 nowa pozycja