Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH:

 

L.p.

Położenie nieruchomości,

księga wieczysta

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia pomieszczenia do oddania

w najem (m2)

Przeznaczenie

Sposób użytkowania

Ograniczenie    przetargu

Stawka wywoławcza czynszu netto (zł/m2)

Wadium       (zł)

1.

 

 

 

 

 

 

Gryfińska 13

SZ1S/00021923/1

(Gryfińska 13/4)

 

4038 Dąbie

Dz. nr 15

 poddasze,strych

pomieszczenie gospodarcze nr 4 składa się z:

- pomieszczenia nr 1 - 10,82m²,

- pomieszczenia nr 2 - 10,14m²,

- pomieszczenia nr 3 - 13,75m²,

Łączna powierzchnia użytkowa 34,71m² oraz pomieszczenie przynależne: piwnica – 0,75m²

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

 

 

 

 

 

mieszkańcy nieruchomości

Gryfińska 13

      3,00

100,00

2.

 

 

 

 

Gryfińska 27

SZ1S/00101102/5

(Gryfińska 27/5)

 

4038 Dąbie

Dz. nr 29/3

 poddasze,strych

pomieszczenie gospodarcze nr 5 składa się z:

- pomieszczenia nr 1 – 8,57m²,

- pomieszczenia nr 2 - 14,09m²,

- pomieszczenia nr 3 - 2,11m²,

Łączna powierzchnia użytkowa 24,77m² oraz pomieszczenie przynależne: piwnica – 13,73m²

 

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

 

mieszkańcy nieruchomości

Gryfińska 27

      3,00

100,00

3.

 

 

 

 

 

 

Gryfińska 121

SZ1S/00079164/3

(Gryfińska 121/5)

 

4039 Dąbie

Dz. nr 34

 poddasze,strych

pomieszczenie gospodarcze nr 5 składa się z:

- pomieszczenia nr 1 - 4,49m²,

- pomieszczenia nr 2 – 2,61m²,

- pomieszczenia nr 3 - 10,67m²,

Łączna powierzchnia użytkowa 22,40m² oraz pomieszczenie przynależne: piwnica – 2,63m² i komórka – 9,80m²

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

 

 

 

 

 

 

mieszkańcy nieruchomości

Gryfińska 121

      3,00

100,00

 

Właścicielem pomieszczeń jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą pomieszczeń, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG  ODBĘDZIE   SIĘ   W   DNIU   21   stycznia   2020  (wtorek)   O   GODZINIE   10.00   w   siedzibie   TBS  „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro).

 

 I.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

  1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.
  2. Zameldowanie w obrębie nieruchomości, której mieszkańcy uprawnieni zostali do przetargu – okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania).
  3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
  4. Oświadczenie, że stan techniczny pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany.
  5. Oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.

2. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.  W  przypadku,  gdy  osoba  wygrywająca  przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który  wpłacił  w  terminie  wadium  zaoferuje miesięczny  czynsz   wyższy   od   czynszu    wywoławczego    co    najmniej   o  kwotę  minimalnego  postąpienia.   Trzykrotne  wywołanie   najwyższej   z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

5. W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

6. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

7. Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie     pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

8. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

9. Czynsz najmu za  pomieszczenie gospodarcze  oddane w najem,  został ustalony na podstawie § 8 pkt. 1 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina  z dnia  26 kwietnia  2004 r.  w sprawie  zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi - w wysokości iloczynu powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczeń przynależnych (piwnica, komórka) i krotności  stawki  podstawowej.  Wysokość  stawki  podstawowej  ustalana  jest  co  roku  w   drodze   Zarządzenia   Prezydenta   Miasta   Szczecin.  Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Najemca pomieszczenia gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

10.Pomieszczenie  gospodarcze przejmuje się   w  istniejącym  stanie technicznym. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

11.W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego, tel. 9146-     13-692, w. 168, 169.

 

 Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92, w. 186.

 

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega  się,  iż  Prezes  Zarządu  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  „Prawobrzeże”  Sp.  z o.o.  może  odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

 Data publikacji: 2019/12/30
Datawygaśnięcia: 2020/01/21
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2019/12/31 07:57:46, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2019/12/31 07:57:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2019/12/31 07:57:45 nowa pozycja