Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74937667

Aktualna strona: 329987

Wydrukowano: 0

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony n adzierżawę nieruchomości zabudowanej


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ,  NA CZAS OZNACZONY 15 LAT

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia do oddania w dzierżawę           ( w m2)

           Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Wywoławczy czynsz miesięczny netto [zł]

Wadium       w zł

1.

Osiedle Zdroje

 

KW SZ1S/00200423/5

4144 Dąbie 144     Dz. nr 121/2

1991,00 m2,          w tym zabudowania tzw. „Grota Goeringa” pow.  344,15 m2

Prowadzanie działalności, która nie będzie naruszała przepisów: rozporządzenia 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 25 maja 2005r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, rozporządzenia nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013., poz. 627 ),  w szczególności planowana działalność nie może spowodować zagrożenia dla roślin i zwierząt oraz nie może wywołać niekorzystnych skutków środowiskowych

dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej

        4.500,00

12.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% wywoławczego czynszu miesięcznego netto, tj. 450,00 zł.

Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. . Dzierżawca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

Czynsz dzierżawny za nieruchomość  oddaną w dzierżawę oraz opłaty związane z używaniem nieruchomości, dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w nieruchomości.

Działka nr 121/2  obr. 4144 Dąbie 144 , na której położona jest nieruchomość ,znajduje się na terenie, Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz na obszarze Natura 2000, w których obowiązują przepisy:

 1. rozporządzenie 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 25 maja 2005r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”,
 2. rozporządzenie nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”
 3.  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013., poz. 627 ),

W związku z powyższym wszelka działalność planowana na tym terenie nie może naruszać powyższych przepisów, w szczególności nie może powodować zagrożenia dla roślin i zwierząt oraz nie może wywoływać niekorzystnych skutków środowiskowych.

Na przedmiotowej działce znajduje się obiekt trzykondygnacyjny zwany „Grotą”, o powierzchni 344,15 m2

 

 

Droga prowadząca od ulicy Grabowej do części lokalu „Grota” może być użytkowana pod następującymi warunkami:

- utrzymane zostaną dotychczasowe parametry drogi w zakresie jej przebiegu, szerokości i rodzaju nawierzchni,

- w przypadku konieczności naprawy drogi, wykorzystane zostaną wyłącznie kruszywa naturalne z całkowitym wykluczeniem materiałów takich jak szlaka, żużle piecowe, asfalt, odpady budowlane , polbruk,

- droga będzie wykorzystywana wyłącznie jako droga wewnętrzna dojazdowa do zaplecza obiektu, bez możliwości jej publicznego udostępniania dla ruchu pojazdów silnikowych ( z wyjątkiem uprawnionych służb).

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 lutego 2015 r.(czwartek) O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                               ul. Winogronowej 11 F, s.P02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym wskazanym w zaświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej lub KRS,  od co najmniej 5 lat przed datą przeprowadzenia przetargu ( tj. od dnia 19 lutego 2010 roku.) i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP , zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem), aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem), zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. wydane max. 10 dni przed przetargiem.

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. wydane max. 10 dni przed przetargiem.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

 1. oświadczenie, że stan techniczny zabudowań oraz położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
 2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 18 lutego 2015 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

 

 

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Zabudowania oraz teren przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania zabudowań położonych na nieruchomości do prowadzenia działalności obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu pomieszczeń do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na dzierżawcy.

Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych ewentualnego przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupa Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

 1. za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 2. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu
 3. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,
 4. za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 5. za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Na dzierżawcy nieruchomości spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, ustalonej na dzień sporządzenia umowy dzierżawy. Dzierżawcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie  14 dni  od dnia podpisania umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy nie przedłoży wydzierżawiającemu wyżej wymienionego aktu notarialnego umowa ulega rozwiązaniu, a najemca zobowiązany jest wydać niezwłocznie wynajmującemu przedmiot najmu

Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony 15 lat.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg bez podawani przyczyn . Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego 461-36-92 w. 170.

UWAGI: 

 1. Sprzedaż alkoholu na w/w nieruchomości wymaga odrębnej zgody właściciela.


Data publikacji: 2015/01/29
Datawygaśnięcia: 2015/02/20
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin