Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE, DZIAŁAJĄC W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN, OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ TERENU OBEJMUJĄCEGO NIEZABUDOWANĄ CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SZCZECIN Z PRZEZNACZENIEM POD PARKING STRZEŻONY:

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

 

Adres nieruchomości

 

 

 

 

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

 

 

 

Pow. łączna (m2)

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Okres dzierżawy

 

 

Stawka wywoławcza w zł/m2(netto)

 

 

 

Wadium

w zł

nr obrębu

nr dz. ewid.

Sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy

 

 

1.

 

 

al. Bohaterów Warszawy /               ul. Stanisława Żółkiewskiego

 

 

SZ1S/00197536/5

 

SZ1S/00197540/6

 

SZ1S/00197530/3

 

 

 

 

 

2157

 

11/15

 

11/16

 

11/17

 

 

 

1929

 

garaż wielokondygnacyjny

 

 

 

3 lata

 

 

 

1,61

 

 

 

3000,00

 

parking strzeżony

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  27 LIPCA 2016 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS

przy ul. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1, SALA C – PRZYZIEMNE

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 • Okazanie dowodu wpłaty wadium.
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
 1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
 2. decyzji o nadaniu numeru NIP,
 3. zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
 4. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych). 

•     Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od  nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).   

 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane. 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 • Działki będące przedmiotem przetargu znajdują się na obszarze objętym Uchwałą nr LI/1153/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn-Pocztowa” w Szczecinie. Dla przedmiotowego terenu w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin ustanowiona jest rezerwacja pod garaż wielokondygnacyjny dla samochodów osobowych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM planując zbycie działek 11/20, 11/15, 11/16, 11/17 pod jedno zadanie inwestycyjne wystąpił do Biura Planowania Przestrzennego Miasta o zmianę Studium, wprowadzającą dla terenu funkcję usługowo-mieszkalną a następnie zmianę planu – zniesienie rezerwacji 5.2 na garaż wielokondygnacyjny w obszarze ww. działek. Wniosek zostanie rozpatrzony po odjęciu zmiany przedmiotowego dokumentu. 

 

 • Wadiumw wysokości  3.000,00  złotychnależy wnieść najpóźniej do dnia 26 lipca 2016 roku na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.: PEKAO S. A. I O/Szczecin 84124038131111000043793958. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargu. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi. 

 

 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Szczecin lub osobę przez niego upoważnioną. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. W przypadku gdy żadna z osób, które nie zgłosiły się na przetarg dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.  

Uwagi:

 1. Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za powierzchnię całej nieruchomości gruntowej.
 2. Stawka uzyskana w drodze przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
 3. Do ustalonego miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi, na dzień płatności, przepisami.
 4. Dzierżawca zobowiązany jest do wnoszenia czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem VAT  do 10-go dnia każdego miesiąca.
 5. Stawki czynsz dzierżawnego mogą  ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ORAZ WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI:

 1. Osoba, która wygra przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy, zobowiązana jest do:

- uzyskania opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę;

- uzyskania w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej pozwolenia na budowę;

- uzgodnienia inwestycji z zarządcami sieci uzbrojenia technicznego oraz zrealizowania we własnym zakresie i na własny koszt  

  uzbrojenia technicznego niezbędnego dla planowanej inwestycji, bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów.

2. W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłat na konto Gminy Miasto Szczecin.

              3. Dzierżawca, w przypadku wystąpienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego, zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i                 konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

              4. Dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia Wynajmującemu dojazdu przez wydzierżawiany teren do budynków zlokalizowanych na działkach nr 11/15, 11/16 oraz 11/17, odpowiedniego do przeznaczenia i sposobu użytkowania ww. budynków oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 5. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać do Wydzierżawiającemu wolnym od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zastępczej.

               6. Przy podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca  ma obowiązek złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 k.p.c..

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 poniedziałek - piątek w godzinach: 1000 – 1600.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.stbs.pl  i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

 

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI  BEZ  PODANIA PRZYCZYNYData publikacji: 2016/07/08
Datawygaśnięcia: 2016/07/27
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2016/07/08 12:16:11, odpowiedzialny/a: Dominika Polito , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2016/07/08 12:16:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2016/07/08 12:16:10 nowa pozycja