Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych oraz pomieszczenia gospodarczego


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
oraz POMIESZCZENIA  GOSPODARCZEGO.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. Stanisława Dubois 15

KW SZ1S/00104620/3

Nad Odrą 15 (3015)

Dz. nr 15/5

Parter

Front

 

19,99

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

2.

ul. Bł. Królowej Jadwigi 25

KW 70193

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 241

Piwnica

Front

 

 

17,57

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

600,00

3.

ul. Bazarowa

KW SZ1S/00169163/4

Śródmieście 31 (1031)

Dz. nr 2/1

Piwnica

Front

wejście od

ul. Matejki 10

39,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

600,00

4.

ul. 5-go Lipca 45a

KW 108080

Śródmieście  33 (1033)

Dz. nr 8/28

Parter

Oficyna

160,72

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

5.

ul. Golęcińska

ul. Nad Odrą 113, 115, 117, 121

ul. Górska

KW SZ1S/00187210/1

Nad Odrą 72 (3072)

Dz. nr 3/4

Parter

Front

ul. Nad Odrą 113

 

20,00

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

5,00

600,00

6.

ul. Nad Odrą 32

KW SZ1S/00124511/2

Nad Odrą 63 (3063)

Dz. nr 2/13

Parter

Front

 

 

19,02

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

 

600,00

7.

ul. Wielkopolska 43

KW 26962

 

Śródmieście 25 (1025)

Dz. nr 165

Piwnica

Front

wejście od podwórza

 

29,46

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

8.

ul. Klemensa Janickiego17

KW SZ1S/00065225/8

Pogodno 66

(2066)

Dz. nr 98

Piwnica

Front

19,94

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

9.

ul. Nad Odrą 28

KW 124514

Nad Odrą 63

(3063)

Dz. nr 2/11

Parter

Front

 

 62,70

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,50

 

 

 

600,00

10.

ul. Szpitalna 18

KW SZ1S/00152712/6

Śródmieście 57 (1057)

Dz. nr 9/6

Piwnica

Front

105,16

Magazyn

Handel

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

11.

ul. Ks. Jana Długosza 14, 15, 16, 17,

ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 38, 39, 40

KW SZ1S/00044604/6

Nad Odrą 26 (3026)

Dz. nr 62

Piwnica

Front

wejście od podwórza

ul. Ks. Jana Długosza 16

13,22

Magazyn

Handel

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

12.

ul. Adama Mickiewicza 3

KW SZ1S/00110346/3

Śródmieście 24

(1024)

Dz. nr 125

Parter

Oficyna

15,20

Magazyn

Handel

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

13.

ul. Pocztowa 1a

KW 44135

Śródmieście 23 (1023)

Dz. nr 57

Piwnica

Front

24,61

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

 

600,00

14.

ul. Nad Odrą 22

KW SZ1S/00077355/5

Nad Odrą 63 (3063)

Dz. nr 19

Parter

Front

26,88

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

600,00

15.

ul. Bolesława Śmiałego 24

KW SZ1S/00046779/7

Pogodno 254 (2254)

Dz. nr 37

Piwnica

Front

10,84

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

7,00

 

 

 

600,00

16.

ul. Marii Rodziewiczówny 10, 11,

ul. Ks. Hugona Kołłątaja 15, 15a, 16, 17, 18, 19,  ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 11, 12, 13, 14, 15, 15a

KW SZ1S/00039713/5

Nad Odrą 26 (3026)

Dz. nr 63

Piwnica

Front

ul. Naruszewicza 12

28,22

 

Pomieszczenie gospodarcze

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

600,00

 Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

 Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 06.121.844 tekst jednolity
ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  11 LIPCA  2012 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 • Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 • Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów (nie dotyczy osób fizycznych ubiegających się
  o pomieszczenie gospodarcze):
  1. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważne 6 m-cy) lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
   (ważne 6 m-cy),
  2. decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  3. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
   z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  zarządcą  nieruchomości:

 • Wadium  należy wpłacać do dnia 10 lipca 2012 r. do godziny 13.00 na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:  
  ING  Bank  Śląski  O/Szczecin  93 1050 1559 1000 0022 4355 2706.  Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.
  Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby  wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień
  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 • Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 • Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 • Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 17 sierpnia 2012 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo -odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 27 sierpnia 2012 r.
 • Lokal/pomieszczenie gospodarcze  zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej  do  dnia 27 sierpnia 2012 r.
 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w wyżej ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 • Czynsz najmu za lokal/pomieszczenie gospodarcze oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu/pomieszczenia
  i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ.
  Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu/pomieszczenia, najemca ma obowiązek opłacać z góry do
  10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 • Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemca zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu (nie dotyczy najemcy pomieszczenia gospodarczego).
 • Wydanie lokalu użytkowego Najemcy nastąpi po przedłożeniu aktu notarialnego.
 • Lokale/pomieszczenia gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż.,
  i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 • Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 • Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna,  Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

- poz.  1                                  ZBiLK             Rejon 3          telefon:   91-44-20-773

- poz.  2, 15                           ZBiLK             Rejon 10        telefon:   91-48-88-792

- poz.  3, 7                             ZBiLK             Rejon 6          telefon:   91-48-88-734

- poz.  4, 12, 13                    ZBiLK             Rejon 7          telefon:   91-48-47-772

- poz.  5, 6, 9, 14                  ZBiLK             Rejon 2          telefon:   91-42-16-644

- poz.  8                                  ZBiLK             Rejon 15        telefon:   91-48-78-913

- poz.  10                               ZBiLK              Rejon 14        telefon:   91-48-29-034

- poz.  11, 16                         ZBiLK             Rejon 4          telefon:   91-48-86-306

UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

UWAGI  DODATKOWE

 Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. 5 Lipca 45a

Właścicielem bramy i gruntu pod bramą przy ul. 5 Lipca 45 jest Wspólnota Mieszkaniowa. Najemca lokalu położonego przy ul. 5 Lipca 45a ma prawo dojścia do lokalu bez możliwości przejazdu przez bramę.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Mariacka  25,  tel. 091-48-86-342 i 091-48-86-367. 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

 ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYNData publikacji: 2012/06/19
Datawygaśnięcia: 2012/07/10
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/06/19 08:33:32, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Halina Orska, dnia: 2012/06/19 08:33:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Halina Orska 2012/06/19 08:33:31 nowa pozycja