Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia do oddania w dzierżawę ( w m2)

Sposób zagospodarowania

Wywoławczy czynsz  dzierżawny

Wadium w zł

1.

Wiejska 10

KW 110285

1099 Śródmieście

Dz. nr 3/11

1035

Zieleń 1010 m2

Altana – 25 m2

75,00 zł miesięcznie netto

200,00

2.

Wiejska 30

KW SZ1S/00004162/3

1099 Śródmieście

Dz. nr 29/1

1193

Zieleń 1168 m2

Altana – 25 m2

84, 00

miesięcznie netto

200,00

3.

Wiejska 22

KW 4154

1099 Śródmieście

Dz. nr 25

1086

Zieleń 1043 m2

Altana – 25 m2

77,00

miesięcznie netto

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną kwotę  za powierzchnię całej nieruchomości gruntowej.

 Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz dzierżawny  za nieruchomość  oddaną w dzierżawę  dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Działki o numerach geodezyjnych 3/11, 29/1 i 25 z obrębu 1099 – Śródmieście są zabudowane budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi do rozbiórki. Osoby, które wygrają przetarg zobowiązane będą do usunięcia przedmiotowych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, na swój koszt. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych podać termin rozpoczęcia robót do Wydziału Urbanistyki  i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.

Działki będące przedmiotem przetargów objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – Północ” w Szczecinie, uchwalonym na podstawie Uchwały Rady Miasta w Szczecinie Nr LXIII/1165/06 z dnia 16.10.2006 r. Dz. U. Woj. Zachod. z 2006 r. Nr 108 poz. 2076    i położone są na terenie elementarnym SM.2021. MN o przeznaczeniu terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Zgodnie z zapisami   § 27 ust.3 pkt 4 w/w Uchwały  dopuszcza się zabudowę tymczasową  wyłącznie na potrzeby upraw o wysokości do 6 metrów, jednokondygnacyjną, krytą dachami o kącie nachylenia połaci od 0 do 30 stopni. Ewentualna zabudowa powinna również spełniać parametry budynków nie wymagających pozwolenia na budowę.

Dotyczy nieruchomości przy ul. Wiejskiej 22: W związku z istniejącą już umową dzierżawy dz. 3/16 z obrębu 1099 – Śródmieście, przyszły dzierżawca działki 25 zobowiązany będzie do udostępnienia części dzierżawionego terenu,  z przeznaczeniem pod dojście do działki 3/16.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 kwietnia 2014r.(wtorek) O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F, w s. P.02  (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. okazanie dowodu osobistego,
  3. oświadczenie, że stan techniczny zabudowań oraz położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
  4. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 28.04.2014r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W tytule wpłaty wadium należy opisać na jaką nieruchomość wadium zostało wpłacone.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 2 miesięcy  od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Zabudowania oraz teren przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty rozbiórki oraz dostosowania terenu do uprawy zieleni obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości

W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin.

Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji, a w przypadku ich kolizji z planowaną dzierżawą przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym, wolnym od osób i rzeczy, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej.

Po podpisaniu umowy Dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.pc.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 2 miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się   z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Umowa dzierżawy może zostać wypowiedziana przez Wydzierżawiającego w przypadku zapotrzebowania na przedmiotowe tereny na potrzeby inwestycyjne z zachowaniem 1 -miesięcznego  okresu wypowiedzenia.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125. W celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania oraz położenia działek kontaktować się należy z Oddziałem TBSP, przy ul. Mariackiej 24  pod numerem tel.: 434-74-50 w. 17Data publikacji: 2014/04/07
Datawygaśnięcia: 2014/04/29
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2014/04/07 12:29:04, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2014/04/07 12:29:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2014/04/07 12:29:03 nowa pozycja