Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej , na okres do trzech lat


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, NA OKRES DO TRZECH LAT

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia do oddania w dzierżawę ( w m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie netto [zł/m²]

Wadium w zł

1.

Bałtycka 27 C

KW SZ1S/00187883/9

4098 Dąbie 98

Dz. nr 33/3

zabudowania - 521,54

 oraz teren 3219,38 

Działalność nieuciążliwa dla mieszkańców, zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo- Sławociesze-         -Zdunowo” w Szczecinie ( ze zmianami), tj. zabudowa usługowa handlu, zdrowia i opieki społecznej

dzierżawa terenu wraz z zabudowaniami

zabudowania:  9,00 zł/m2  oraz       dzierżawa gruntu  (stawka za place i drogi) 0,26 zł/m2

8.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

Za  dzierżawę  zostanie  ustalony  miesięczny  czynsz  dzierżawny  w  oparciu  o  stawkę  za  1  m²  powierzchni  zabudowań ustalonej  w  przetargu oraz opłatę za dzierżawę terenu  przeznaczonego pod drogę i place manewrowe,  tj. 0,26 zł za 1 m², która to stawka nie podlega licytacji.

 Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT w wysokości zgodnej  z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz dzierżawny za nieruchomość  oddaną w dzierżawę oraz opłaty związane z używaniem nieruchomości, dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w nieruchomości.

Działka nr 33/3 obr. 4098 , na której położona jest nieruchomość przy ul. Bałtyckiej 27 C, znajduje się na terenie, na którym obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla  „Wielgowo- Sławociesze- Zdunowo” uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecina z dnia   24 kwietnia 2006 r. oraz Uchwałą Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo – Sławociesze- Zdunowo 2”.

Przedmiotowa działka położona jest na dwóch terenach elementarnych:

  1. w terenie elementarnym D.W. 1167.UH, UZ o przeznaczeniu: zabudowa usługowa handlu, zdrowia i opieki społecznej;
  2. w terenie elementarnym D.W.1348. KD.D, o przeznaczeniu: droga publiczna; inwestycja celu publicznego.

 

Nieruchomość zostanie udostępniona do lustracji w dniu 8 kwietnia  2013 r. od godz. 10.00 do 10.20.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 kwietnia  2013r.(czwartek) O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Batalionów Chłopskich 61 B, w świetlicy (kondygnacja piwniczna).

 Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

  1. oświadczenie, że stan techniczny zabudowań oraz położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 17.04.2013 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w BRE Banku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Zabudowania oraz teren przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania zabudowań położonych na nieruchomości do prowadzenia działalności obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu pomieszczeń do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy.

Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.

 

UWAGI: 

  1. Sprzedaż alkoholu na w/w nieruchomości wymaga odrębnej zgody właściciela.


Data publikacji: 2013/04/03
Datawygaśnięcia: 2013/04/19
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2013/04/03 10:28:21, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2013/04/03 10:39:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2013/04/03 10:39:11 modyfikacja wartości
Aneta Cielas 2013/04/03 10:38:04 modyfikacja wartości
Aneta Cielas 2013/04/03 10:28:21 nowa pozycja