Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. "Grota"


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ,  NA CZAS OZNACZONY 15 LAT

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia do oddania w dzierżawę           ( w m2)

           Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Wywoławczy czynsz miesięczny netto [zł]

Wadium       w zł

1.

Osiedle Zdroje

 

KW SZ1S/00200423/5

4144 Dąbie 144     Dz. nr 121/2

1991,00 m2,          w tym zabudowania tzw. „Grota Goeringa” pow.  344,15 m2

Prowadzanie działalności, która nie będzie naruszała przepisów: rozporządzenia 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 25 maja 2005r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, rozporządzenia nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013., poz. 627 ),  w szczególności planowana działalność nie może spowodować zagrożenia dla roślin i zwierząt oraz nie może wywołać niekorzystnych skutków środowiskowych

dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej

        4.500,00

12.000,00

 

 

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 stycznia 2016(środa) O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                                              ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 ( kondygnacja piwniczna).

 

I.                   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU :

1.      okazanie dowodu wpłaty wadium.

2.      prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji                        i Informacji o Działalności Gospodarczej ( datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.533, ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia             6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.533, ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

3.      oświadczenie, że stan techniczny zabudowań oraz położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane i nie wnoszą do nich zastrzeżeń,

4.      oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

II.                INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1.             Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 12.01.2016 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.   w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

2.             Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % czynszu miesięcznego netto.

3.             Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

4.             Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

5.             Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

6.             Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

7.             Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony              15 lat.

8.             Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, ustalonej na dzień sporządzenia umowy dzierżawy . Dzierżawcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie  14 dni  od dnia podpisania umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawcy nie przedłoży wydzierżawiającemu wyżej wymienionego aktu notarialnego umowa ulega rozwiązaniu, a dzierżawca zobowiązany jest wydać niezwłocznie wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy.

9.             Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . Dzierżawcy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

10.         Zabudowania oraz teren przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu  spoczywa na dzierżawcy.

11.         Na dzierżawcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych ewentualnego przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupa Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

12.         Dzierżawca z chwilą przejęcia przedmiotu dzierżawy ponosi odpowiedzialność:

a)       za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

b)      za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu dzierżawy

c)      za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,

d)     za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

e)      za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie dzierżawy, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 13. W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

 tel. (91) 4 613-692 w. 170

             

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92w.125

 

III.              INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

 

1.             Sprzedaż alkoholu w w/w lokalu wymaga odrębnej zgody właściciela.

2.             Działka nr 121/2  obr. 4144 Dąbie 144 , na której położona jest nieruchomość ,znajduje się na terenie, Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz na obszarze Natura 2000, w których obowiązują przepisy:

1)      rozporządzenie 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 25 maja 2005r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”,

2)      rozporządzenie nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”

3)       ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013., poz. 627 ),

W związku z powyższym wszelka działalność planowana na tym terenie nie może naruszać powyższych przepisów, w szczególności nie może powodować zagrożenia dla roślin i zwierząt oraz nie może wywoływać niekorzystnych skutków środowiskowych.

Na przedmiotowej działce znajduje się obiekt trzykondygnacyjny zwany „Grotą”, o powierzchni 344,15 m2

Droga prowadząca od ulicy Grabowej do części lokalu „Grota” może być użytkowana pod następującymi warunkami:

- utrzymane zostaną dotychczasowe parametry drogi w zakresie jej przebiegu, szerokości i rodzaju nawierzchni,

- w przypadku konieczności naprawy drogi, wykorzystane zostaną wyłącznie kruszywa naturalne z całkowitym wykluczeniem materiałów takich jak szlaka, żużle piecowe, asfalt, odpady budowlane , polbruk,

- droga będzie wykorzystywana wyłącznie jako droga wewnętrzna dojazdowa do zaplecza obiektu, bez możliwości jej publicznego udostępniania dla ruchu pojazdów silnikowych ( z wyjątkiem uprawnionych służb).

 

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.Data publikacji: 2015/12/22
Datawygaśnięcia: 2016/01/14
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2015/12/22 11:58:45, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2015/12/22 11:58:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2015/12/22 11:58:44 nowa pozycja