Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W

                                       IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM GARAŻY:

 

Lp

Godzina przetargu

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu

Pow.  garażu  (w m2)

Droga dojazdowa        (w m2)

Sposób użytkowania, uwagi

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium

w zł

Ograniczenia przetargu

1.

12.00

Metalowa 69

Położenie gruntów Metalowa 68, 68a,69,78

KW SZ1S/00197991/2

Obr. 4122

Dz. nr 22

brak

20,06

5,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości  Metalowa 68

Metalowa 69

Metalowa 68 A

2.

12.30

Korsarzy 18

Położenie gruntów

ul. Korsarzy 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30

ul. Korsarzy 32

 ul. Rycerska 2

KW SZ1S/00059546/9,

 

Obr. 1037

Dz. nr 105

brak

18,22

26,16

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości  Korsarzy 18

Korsarzy 16

Korsarzy 20

 

3.

13.00

Gryfińska 16 A

KW 21927

Obr. 4038

Dz. nr 10

brak

20,20

0,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości  Gryfińska 16 A

Gryfińska 16 B

Gryfińska 16

4.

13.30

Joselewicza 13

KW 25784

Obr. 4114

Dz. nr 69

brak

16,24

20,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości 

Joselewicza 13

Joselewicza 12

Joselewicza 13 A

5.

14.00

Kaszubska 58 of.

KW 27883

Obr. 1036

Dz. nr 36/7

G2

15,10

0,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości ul. Kaszubska 58 i Kaszubska 58 oficyna

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13zł netto za 1 m2

 

Przetargi odbędą się w dniu 24 lutego 2015 roku od godz. 12.00, wg wyżej podanego harmonogramu, w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F, w sali  P 02 (kondygnacja piwniczna) .

 

Warunkiemprzystąpienia do przetargu jest:

  1. Zameldowanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) w obrębie nieruchomości, której mieszkańcy uprawnieni zostali do przetargu,
  2. Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka.  W przypadku , gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
  3. W przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)
  4. W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.
  5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.
  6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub własność tej osoby.
  7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
  8. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

Wadiumnależy wpłacać najpóźniej do dnia 23 lutego 2015 r. przelewem na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w mBANK S.A. nr konta   46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w całości na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Każdy przetarg uważa się zaważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie.

W przypadku, gdy do przetargu przystąpi podmiot prowadzący działalność gospodarczą, musi on zaproponować stawkę wywoławczą czynszu netto minimum 13 zł/m2.

W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia lub na przetarg  nie zgłosi się żadna osoba, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, to w przypadku garaży: Metalowa 69, Korsarzy 18, Gryfińska 16 A i Joselewicza 13 zostanie zorganizowany przetarg nieograniczony, a w przypadku ul. Kaszubskiej 58 of. – drugi przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości, w której posadowiony jest garaż oraz nieruchomości z nią sąsiadujących.

 

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł go podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

Umowa najmuzostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty związane z eksploatacją garażu, opłata za drogę dojazdową w wysokości 0,40zł/m² netto oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) .

Miesięczna stawka opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym. Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu.

Uwaga: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.

 

Zastrzega się, że Prezydent Miasta lub Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić każdy z przetargów w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F pokój 1.09 lub telefonicznie pod numerem telefonu 461-36-92 w.125. Informacje o stanie technicznym garaży a także o możliwości i terminie oględzin garażu można uzyskać w Dziale Eksploatacji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. tel. 4613-692 .Data publikacji: 2015/01/29
Datawygaśnięcia: 2015/02/25
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2015/01/29 11:09:07, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2015/01/29 11:09:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2015/01/29 11:09:07 nowa pozycja