Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 23.07.2019


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania
w najem

w m²

Sposób korzystania

Stawka

wywoławcza czynszu netto 
w zł/m²

Wadium

w zł

Informacja
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Boguchwały 26

KW SZ1S/00061496/0

Nad Odrą 9

(3009)

Dz. nr 1/5

Parter

Front

Lok. U1

57,95

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Bolinko – Kadłubka”

2.

ul. Ks. Bogusława X 38

KW SZ1S/00052663/6

Śródmieście 41(1041)

Dz. nr 71

Front

Piwnica

Lok. U1

 

31,34

 

 

 

Najem

 

10,00

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.17”

Plan wszczęty: „Śródmieście - Zachód”

3.

ul. Dworcowa 19

KW SZ1S/00167810/1

Śródmieście 39(1039)

 Dz. nr 21/1

Piwnica

Front

Lok. U05

 

114,79

 

 

 

Najem

15,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Nowe Miasto –

3 Maja”

4.

ul. Dworcowa 19

KW SZ1S/00167810/1

Śródmieście 39(1039)

 Dz. nr 21/1

Piwnica

Front

Lok. U2

 

327,20

 

 

 

Najem

7,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Nowe Miasto –

3 Maja”

5.

ul. Jagiellońska 23

KW SZ1S/00040402/2

Śródmieście 33(1033)

 Dz. nr 127

Parter

Piwnica

Front

Lok. U2

65,21

26,07

 

Najem

15,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.19”

Plan wszczęty: „Turzyn-Pocztowa”

6.

ul. Karpińskiego 1

KW SZ1S/00062431/4

Nad Odrą 26

(3026)

Dz. nr 1/3

Parter

Front

Lok. U2

28,00

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Bolinko –Niemierzyńska 2”

7.

ul. Komuny Paryskiej 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97

(3097)

Dz. nr 86/2

I piętro

Front

Lok. U8

58,68

 

 

Najem

10,00

600,00

Plan obowiązujący: „Niebuszewo”

Plan wszczęty: „Niebuszewo 3”

8.

ul. Władysława Łokietka 14

KW SZ1S/00027297/5

 

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 66

Parter

Piwnica

Front

 

28,00

117,60

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.17”

Plan wszczęty: „Śródmieście - Zachód”

9.

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 15

KW SZ1S/00078389/9

Śródmieście 20

(1020)

Dz. nr 128

Parter

Front

Lok. U1

21,12

 

 

Najem

10,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Śródmieście Północ  - Felczaka”

10.

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 18

KW SZS1/00027372/5

Śródmieście 20

(1020)

Dz. nr 122

Piwnica

Front

Lok. U1

 

32,81

 

 

 

Najem

10,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Śródmieście Północ  - Felczaka”

11.

 

Plac Lotników 7,

Al. Papieża Jana Pawła II 50,                             ul. Obrońców Stalingradu

KW SZ1S/00091268/2

Śródmieście 36 (1036)

Dz. nr 12/6

Parter

Front

Al. Papieża Jana Pawła II 50/U11

16,72

 

 

 

Najem

15,00

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum A”,

„Centrum - Złoty Szlak”

12.

Plac Lotników 7,

Al. Papieża Jana Pawła II 50,                             ul. Obrońców Stalingradu

KW SZ1S/00091268/2

Śródmieście 36 (1036)

Dz. nr 12/6

I Piętro

Front

Al. Papieża Jana Pawła II 50/U7

74,20

 

 

 

Najem

10,00

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum A”,

„Centrum - Złoty Szlak”

13.

ul. Stołczyńska 124, 126

KW SZ1S/00147551/1

Nad Odrą 21

(3021)

Dz. nr  25/4

Parter

Piwnica

Front

Stołczyńska 124

18,04

  6,76

 

Najem

 

3,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Skolwin Port 2”

14.

ul. Szarotki 1

KW SZ1S/00038362/2

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr 37

Parter

Piwnica

Front

Lok. U1

33,53

10,71

 

Najem

 

10,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

15.

ul. Szarotki 17

KW SZ1S/00035873/6

Śródmieście 28

(1028)

Dz. nr 42

Parter

Front

Lok. U2

33,58

 

Najem

10,00

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

16.

ul. Śląska 23

KW SZ1S/00026300/3

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 168

Parter

Front

Lok. U1

24,37

 

 

Najem

15,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.01”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

17.

 

Al. Wyzwolenia 82

KW SZ1S/00131431/9

Śródmieście 9

(3009)

Dz. nr 10/2

 

Piwnica

Front

Lok. U2

22,91

 

 

Najem

3,50

 

600,00

Plan obowiązujący: „Bolinko – Niemierzyńska”

18.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 82

Piwnica (Przyziemie)

Front

Lok. U1a

25,15

 

 

Najem

7,00

600,00

Plan obowiązujący: „Grabowo – Jana Kazimierza”

19.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 82

Piwnica

Front

26,36

 

Najem

7,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Grabowo – Jana Kazimierza”

20.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 82

I Piętro

Front

Lok. U4

218,04

 

Najem

10,00

600,00

Plan obowiązujący: „Grabowo – Jana Kazimierza”

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 23 LIPCA  2019  ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

w SZCZECINIE przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie  dowodu tożsamości oraz złożenie kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
 • aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
 • umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),
 • dowodu wpłaty wadium.

      3.    Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

 • o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 • o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 • o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

      4.    Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

      5.    Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 22 lipca 2019 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.
 8. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 9. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 10. Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 9 sierpnia 2019 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 2 września 2019 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 11. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 12. Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia      2 września 2019 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 11.
 13. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 14. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 15. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 16. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 17. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
 • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

    18.    Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać w terminie od dnia 5 lipca 2019 r. do dnia 19 lipca 2019 r., po  uprzednim  uzgodnieniu  z  Działem Technicznym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c:

 1. tel. 91 35 16 569
 2. tel. 91 42 13 802
 3. tel. 91 42 16 610

III.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Dotyczy lokali użytkowych położonych przy ul. Jagiellońskiej 23/U2, ul. Łokietka 14, ul. Stołczyńskiej 124, ul. Szarotki 1/U1

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

      2.    Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Niedziałkowskiego  15/U1

Drzwi wejściowe do lokalu podlegają Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. Wymiana, naprawa drzwi wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

      3.    Dotyczy lokali użytkowych położonych przy Al. Papieża Jana Pawła II 50/U7, Al. Papieża Jana Pawła II 50/U11

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum A” w Szczecinie, uchwalonym Uchwałą Nr LVI/1256/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 30.09.2002 r., nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 12/6 z obr. 1036, na której znajduje się lokal użytkowy, położona jest w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem S.C.02.MC, dla którego podjęto szczegółowe ustalenia funkcjonalne. W powołanym powyżej planie miejscowym ustalono obiekty wymagające przekształceń, w tym 2 – kondygnacyjna zabudowa, położona przy Placu Lotników 7, Al. Papieża Jana Pawła II 50, ul. Obrońców Stalingradu niezgodna z ww. m.p.z.p. – wyburzenie i odtworzenie w trybie zabudowy historycznej, z uwzględnieniem symetrii układu urbanistycznego względem osi w Alei Papieża Jana Pawła II.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony, z zachowaniem 1 - miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku zapotrzebowania przedmiotu najmu przez Gminę na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

   4.   Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Szarotki 1/U1

W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego pod kątem możliwości wykonania wentylacji leży po stronie przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, Najemca na własny koszt zalegalizuje oraz wykona prawidłową wentylację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. W przypadku braku możliwości legalizacji, Najemca na własny koszt zobowiązany będzie do demontażu istniejącej toalety.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zamieszczona jest na stronie www.zbilk.szczecin.plw zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

       Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342. 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl  i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA 

LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2019/06/28
Datawygaśnięcia: 2019/07/23
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2019/06/26 08:34:14, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2019/06/26 08:36:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2019/06/26 08:36:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2019/06/26 08:34:13 nowa pozycja