Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

 OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

 

Oznaczenie lokalu

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka              wywoławcza             w zł/m² netto

Wadium      

w zł

1.

Bol. Krzywoustego 26

 

SZ1S/00143258/9

Bol. Krzywoustego 26/U

 

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 20/36

Wolnostojący oficyna

209,14

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

3,00

600,00

2.

Pocztowa 8

 

SZ1S/00195606/3

 

Pocztowa 8/U2

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 1/10

Wolnostojący oficyna

31,74

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

7,00

600,00

3.

Pocztowa 10

 

SZ1S/00032374/7

 

Pocztowa 10/U1

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 10/2

Piwnica

front

91,43

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

3,00

600,00

4.

Pocztowa 12

 

SZ1S/00032403/0

 

Pocztowa

12/U3

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz. nr 12

Piwnica

front

40,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

5,60

600,00

5.

Jagiellońska 75

 

SZ1S/00032405/4

Jagiellońska 75/U2

Pogodno 157 (2157)

 

Dz. nr 48

Piwnica

front

20,40

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

11,55

600,00

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. Podmiotem zarządzającym lokalami jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1.

 

Wszystkie osoby zainteresowane lustracją lokali proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu

91/ 430 91 16 oraz 91/ 430 91 17.

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ:

W  DNIU 12.05.2017 ROKU  O  GODZ. 10.00

W  SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1, (PRZYZIEMIE, SALA C), 
WEDŁUG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

 

   I. Warunkami przystąpienia do przetargu sa:

1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.

2.Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

 

a)     aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),

b)     decyzji o nadaniu nr NIP,

c)     zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,

d)     umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

 

   3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu

karnego:

a)     o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b)     o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

c)     o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

 

   4.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

   5.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

 1.  W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu i treści ogłoszenia.

 2.  Wadiumw wysokości  600,00  złotych należy wpłacić przelewem na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS w banku PEKAO S. A. I O/ Szczecin, nr konta 84124038131111000043793958 najpóźniej do dnia 11.05.2017 roku. Wadium przekazane w formie przelewu uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS do dnia 11.05.2017 roku. Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS.  Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 3.  Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Szczecin lub osobę przez niego upoważnioną. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową kondygnacji   wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej netto, nie mniej niż 3,00 zł/m2 tej powierzchni.

5.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

6.Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

7.Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

8.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

9. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

10. Lokal zostanie przekazany protokolarnie w terminie ustalonym w protokole z przetargu, po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 9.  

11. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 06.121.844 tekst jednolity ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 

12. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

13. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

14. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

- za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy

- za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,

- za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu, za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

-  za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 

Dodatkowe  informacje  dotyczące  przetargu  można  uzyskać  osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91/ 430 91 08, 91/ 430 91 13 oraz u pracownika w pokoju nr 7 w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Szczecińskiego TBS www.stbs.pl., na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin www.bip.um.szczecin.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szczecińskiego TBS.

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODANIA  PRZYCZYNY.Data publikacji: 2017/04/20
Datawygaśnięcia: 2017/05/12
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2017/04/20 09:11:31, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2017/04/20 09:11:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2017/04/20 09:11:31 nowa pozycja