Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Starego Wiarusa (dz. nr nr 64/26, 64/27, 64/28, 34/30, 64/31, 64/32 obr. 2057)


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezbudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Przeznaczenie nieruchomości

Udział

w działce przeznaczonej na drogę wewnętrzną

Cena wywoławcza nieruchomości neto: łącznie cena działki
 i cena udziału

(zł)

Wadium

(zł)

nr obrębu

numer

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

SZ1S/ 00250310/5

2057

(Pogodno 57)

64/26

543

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Sposób zagospodarowania: zgodny z przeznaczeniem

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW SZ1S/00250312/9

330 000,00

(słownie: trzysta trzydzieści tysięcy)

33 000,00

(słownie: trzydzieści trzy tysiące)

2.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

SZ1S/ 00250309/5

2057

(Pogodno 57)

64/27

470

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW SZ1S/00250312/9

290 000,00

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy)

29 000,00

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy)

3.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

SZ1S/ 00250311/2

2057

(Pogodno 57)

64/28

470

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW SZ1S/00250312/9

290 000,00

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy)

29 000,00

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy)

4.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

SZ1S/ 00250313/6

2057

(Pogodno 57)

64/30

468

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW SZ1S/00250312/9

290 000,00

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy)

29 000,00

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy)

5.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

SZ1S/ 00250314/3

2057

(Pogodno 57)

64/31

468

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW SZ1S/00250312/9

290 000,00

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy)

29 000,00

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy)

6.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

SZ1S/ 00250315/0

2057

(Pogodno 57)

64/32

543

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW SZ1S/00250312/9

330 000,00

(słownie: trzysta trzydzieści tysięcy)

33 000,00

(słownie: trzydzieści trzy tysiące)

 

PRZETARG,

NA KAŻDĄ NIERUCHOMOŚĆ ODDZIELNIE,

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 27.01.2022 r. O GODZ. 1000 dot. działek z pozycji nr 1 i 2

W DNIU 17.02.2022 r. O GODZ. 1000   dot. działek z pozycji nr 3 i 4

W DNIU 10.03.2022 r. O GODZ. 1000   dot. działek z pozycji nr 5 i 6

w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, I piętro).

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

 

Przedmiotem zbycia jest sprzedaż działki przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz sprzedaż udziału w wysokości 1/6 część w działce numer 64/29 z obrębu ewidencyjnego  2057 przeznaczonej
na drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza do przetargu jest równa łącznej cenie obejmującej cenę działki przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i cenę udziału w działce numer 64/29 z obrębu ewidencyjnego  2057 przeznaczonej na drogę wewnętrzną (kolumna nr 9 tabeli j.w.).

W cenie wywoławczej cena udziału w działce przeznaczonej na drogę wewnętrzną wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy).

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną nettooraz uwzględnia prawa i ograniczenia
w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie,  należy wnieść w pieniądzu (PLN),
na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa:

 dnia  20.01.2022 r. dot. działek z pozycji nr 1 i 2

dnia  10.02.2022 r. dot. działek z pozycji nr 3 i 4

dnia  03.03.2022 r. .dot. działek z pozycji nr 5 i 6

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

 

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

  1. Nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie (Uchwała nr V/132/19 Rady Miasta Szczecin
    z dnia 26 marca 2019., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2430) w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolemZ.P.1007.MN,dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
  2. Ulica Żołnierska  (działka numer 2/4 z obrębu 2059) ma nadaną kategorię drogi publicznej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Żołnierskiej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  3. Celem zapewnienia zbywanym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej ul. Żołnierskiej  w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie:

    a) służebność gruntowa na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę numer 66z obrębu ewidencyjnego 2057, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00213638/9 -w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w Szczecinie, w obrębie 2057 stanowiących działki numer: 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32 z zastrzeżeniem, że  wykonywanie służebności ograniczone jest do pasa gruntu, znajdującego się w terenie elementarnym Z.P.1009.KDW oraz Z.P.1014.KD.D Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” uchwalonego Uchwałą Nr V/132/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce obciążanej kategorii drogi publicznej.

b) służebność gruntowa na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę numer64/33z obrębu ewidencyjnego 2057 dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00250316/7- w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w Szczecinie, w obrębie 2057 stanowiących działki numer: 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce obciążanej kategorii drogi publicznej.

c) służebność gruntowa na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę numer65/6z obrębu ewidencyjnego 2057, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/000213627/9 -w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w Szczecinie, w obrębie 2057 stanowiących działki numer: 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce obciążanej kategorii drogi publicznej.

Koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania ww. służebności gruntowych będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiących działkę numer 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32 z obrębu ewidencyjnego 2057bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów.

Pas gruntu znajdujący się w terenie elementarnym Z.P.1014.KD.D oraz w terenie elementarnym Z.P.1010.KD.W nie jest zagospodarowany drogą. Urządzenie drogi należeć będzie do właściciela działki władnącej.

4. Na zbywanym terenie znajdują się lampy oświetleniowe wraz z siecią, wieża obserwacyjna (działka numer 64/30) oraz betonowe ogrodzenie – jako pozostałości po dawnej jednostce straży granicznej.

5. Zgodnie z informacją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. widoczny na mapach miejskich układ wodociągowy oznaczony jako wA, przebiegający przez działki numer 64/32, 64/26 jest nieczynny i nie stanowi kolizji dla ewentualnej przyszłej zabudowy na działkach.

6. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci. 

7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

9.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu
z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

f) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

10. Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91 42 45 587, e-mail: aszymkow@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.Data publikacji: 2021/10/29
Datawygaśnięcia: 2022/03/11
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/10/26 11:59:31, odpowiedzialny/a: Adamowski. D. , wprowadził/a: Anna Szymków, dnia: 2021/10/26 11:59:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Szymków 2021/10/26 11:59:31 nowa pozycja