Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, działka nr 190/2, obr. 3040


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin:

 

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr działki

Nr obrębu

Nr KW

 

 

 

Pow.

[m2]

Przeznaczenie    nieruchomości

sposób jej            zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

netto

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Szczecin,

ul. Artyleryjska 17

 

190/2

3040

 

KW: SZ1S/00000767/6

 

1031

Nieruchomość gruntowa  zabudowana

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

210.000,00  (dwieście dziesięć tysięcy)

21.000,00

(dwadzieścia jeden tysięcy)

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.10.2021 r. O GODZ 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, I piętro).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

 

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a  w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin:  

Bank PKO BP S.A.Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia  06.10.2021 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Nieruchomość zostanie udostępniona do lustracji w dniu 29.09.2021 r.  w godz. 13.00 – 14.30.

 

Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 

1. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin” (Uchwała
nr XVII/470/12 z dnia 26.03.2012r.) ww. działka położona jest w jednostce planistycznej P.S.20,
dla której funkcją dominującą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dostęp do drogi publicznej – ul. Artyleryjskiej (droga powiatowa 5007Z)  odbywa się bezpośrednio przez zjazd istniejący

3. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny (o pow. zabudowy 73 m2) oraz budynek niemieszkalny (o pow. zabudowy 24 m2) wymagające remontu

4. Do budynku zlokalizowanego na przedmiotowej działce doprowadzona jest linia napowietrzna 0,4 kV, będąca własnością Enea Operator Sp. z o.o.

5.  Na terenie działki znajduje się czynne przyłącze wodociągowe (w32PE) będące własnością ZWiK
Sp. z o.o..

Aktem  notarialnym Repertorium A nr 538/2021 z dnia 10.03.2021r. przedmiotowa nieruchomość została obciążona służebnością przesyłu na czas nieokreślony, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. i jego następców prawnych,  polegającą na prawie do swobodnego dostępu do pasa technicznego obejmującego trasę przebiegu przyłącza wodociągowego FI32 o powierzchni 19 m2, o szerokości 1 m – licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę, w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, dokonywania kontroli i przeglądów, usuwania ewentualnych awarii, przyłączania nowych odbiorców, modernizacji lub wymiany. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości zajętą pod istniejącą infrastrukturę.

6. Przez teren nieruchomości przebiega kabel przyłączeniowy, który w przeszłości doprowadzał usługi telekomunikacyjne do budynku znajdującego się na działce

7. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

8.  Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo - wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział
w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

9. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

10.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

 1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
 2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu
  z właścicielami tych sieci;
 3. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 4. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
 5. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 6. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości  oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami –

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91-42-45-420, e-mail: mglinska@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.Data publikacji: 2021/07/23
Datawygaśnięcia: 2021/10/13
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/07/23 08:40:18, odpowiedzialny/a: M. Latkowska, wprowadził/a: Małgorzata Angrot-Glińska, dnia: 2021/07/23 09:00:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/07/23 09:00:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/07/23 08:56:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/07/23 08:52:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/07/23 08:40:17 nowa pozycja