Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 28/7 obręb 1084 poł. w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 48 Bulwar Śląski "S"


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

 

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej 

zagospodarowania

1.

 

SZCZECIN

ulica

GDAŃSKA 48NABRZEŻE BULWAR ŚLĄSKI  „S”

 

CZĘŚCIOWO W GRANICACH PORTU MORSKIEGO

W SZCZECINIE

 

 

 

 

Nr dz.: 28/7

 

Obr. 1084

 (Śródmieście 84)

 

 

 

13656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod produkcję, składy, usługi, w tym usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 m2, typ nabrzeża według potrzeb funkcjonalnych

zgodny z przeznaczeniem

 

3 000 000,00

(słownie:

trzy miliony

złotych)

 

300 000,00

(słownie: trzysta tysięcy

złotych)

KW NR

SZ1S/00142496/2

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06.06.2022 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, (sala sesyjna Rady Miasta Szczecin, I piętro).

 

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stasować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną nettooraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 31.05.2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 

 1. Nieruchomość stanowiąca działkę numer 28/7 położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 2” w  Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr VIII/121/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.05.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 18.06.2015 r., poz. 2445). Ww. nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem S.M.7027.PU,U. dla którego plan ustala przeznaczenie:
  1. pod produkcję, składy, usługi, w tym usługi handlu  o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 m2;
  2. typ nabrzeża według potrzeb funkcjonalnych;
  3. do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się obecny sposób użytkowania terenu;
  4. na terenie objętym planem zakazuje się:
   1. lokalizacji stacji paliw,
   2. lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wytępienia poważnych awarii,
   3. gospodarowania odpadami i produkcji (rodzajów działalności), którym towarzyszy emisja substancji o niskim progu wyczuwalności zapachowej.

Część terenu w obszarze zagrożenia powodzią, oznaczona na rysunku planu.

Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

 1. W myśl ustawy o drogach publicznych ulica Gdańska zaliczona jest do kategorii dróg powiatowych. Nieruchomość o numerze działki 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 formalno-prawnie ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gdańskiej. Stan zagospodarowania działek drogowych w bezpośrednim sąsiedztwie nie spełnia warunków określonych Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 nie przewiduje przebudowy ulicy Gdańskiej w rejonie planowanej do zbycia nieruchomości.  Z uwagi na lokalizację nieruchomości celem uzyskania faktycznego dostępu do drogi publicznej – ulicy Gdańskiej, konieczna będzie przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego. Przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, należeć będzie do inwestora tegoż przedsięwzięcia. Zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi, o której mowa w ust. 1, określi umowa zawarta między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
 2. W Dziale III księgi wieczystej Nr SZ1S/00142496/2 - prawa, roszczenia i ograniczenia wpisane jest:
  1. ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność gruntowa na działce 28/6 przebiegająca w granicach Morskiego Portu w Szczecinie, której zasięg został oznaczony kolorem czerwonym na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do aktu notarialnego z dnia 14.03.2006 r. Rep. A Nr 1046/2006 – w zakresie: budowy, eksploracji i zasilania obiektów i urządzeń nawigacyjnych oraz stanowisk postojowych, przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości posiadającej księgę wieczysta Nr SZ1S/00151153/2, Nr SZ1S/00230780/4, Nr  SZ1S/00254505/7;
  2. prawo pierwokupu działki numer 28/6 przysługujące Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna.
 3. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.
 4. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością    po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 5. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 6. Na działce numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84), ORANGE S.A. nie identyfikuje infrastruktury teletechnicznej. W rejonie przedmiotowej działki wzdłuż ul. Gdańskiej Spółka posiada kanalizację teletechnicznąNabywca nieruchomości gruntowej:
 7. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084(Śródmieście 84) - oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
 8. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;
 9. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 10. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
 11. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 12. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
 13. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.
 14. Z uwagi na fakt, że nieruchomość położona jest częściowo w granicach portu morskiego w Szczecinie, sprzedaż wymaga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w trybie określonym w art. 3 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o portach                           i przystaniach morskich.  Z tego względu z Nabywcą zawarta zostanie przedwstępna umowa sprzedaży. W przypadku uzyskania wspomnianej zgody, z Nabywcą  zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży, ponieważ podmiotowi zarządzającemu portem przysługuje prawo pierwokupu przy sprzedaży tej nieruchomości. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez podmiot zarządzający portem, prawo to przysługuje Skarbowi Państwa. Jeżeli wskazane podmioty nie skorzystają z przysługującego im prawa, to zawarta zostanie z Nabywcą ostateczna umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości.   

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 239, tel. 91 424 57 83, e-mail: wlisew@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych                         w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                     (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2022/03/09
Datawygaśnięcia: 2022/06/07
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2022/03/09 07:31:01, odpowiedzialny/a: Wanda Lisewska, wprowadził/a: Szymon Słotwiński, dnia: 2022/03/09 10:08:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Słotwiński 2022/03/09 10:08:00 modyfikacja wartości
Wanda Lisewska 2022/03/09 07:43:54 modyfikacja wartości
Wanda Lisewska 2022/03/09 07:39:10 modyfikacja wartości
Wanda Lisewska 2022/03/09 07:31:01 nowa pozycja