Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 137


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

1.

ul.Gryfińska 137

nr dz.: 40/6

Obr. 4038

778

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług i zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych. W istniejących budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych zakazuje się powiększania ilości lokali mieszkalnych.

zgodny z przeznaczeniem

599 000,00

 

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

59 900,00

 

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

KW SZ1S/00200741/0

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.11.2020r. O GODZ. …1000w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza jest ceną netto.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. z 2020 r. poz. 106).

Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1(jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydanego bądź potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruku komputerowego z KRS aktualnej i pełnej informacji o podmiocie , właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.11.2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska – Hangarowa 2” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr IX/164/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85 z dnia 20 lipca 2011 r., poz. 1577). Ww. działka znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.D.2011.MW,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług i zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych. W istniejących budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych zakazuje się powiększania ilości lokali mieszkalnych. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

2. Ulica Gryfińska (działka numer 35/5 z obrębu 4038), ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Gryfińskiej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).

3. Według informacji otrzymanej od dostawców mediów:

a) na nieruchomości znajdują się: przyłącza wody, w tym zasilające posesję przy ul. Gryfińskiej 136, przyłącze kanalizacji deszczowej  wraz ze studzienką rewizyjną będące własnością ZWiK sp. z o.o.;

b) na nieruchomości znajdują się przyłącza gazowe, w tym zasilające posesję przy ul. Gryfińskiej 136 oraz 137, będące własnością PSG sp. z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała równa 1,0 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do ww. rozporządzenia). W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych o szerokości 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej – Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Szczecinie. W strefach tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, składować ziemi pochodzącej z wykopów, sadzić drzew, a prace ziemne w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

c) na nieruchomości występuje infrastruktura elektroenergetyczna, która stanowi własność Enea Operator sp. z o.o. – linia napowietrzna 0,4 kV. W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną Enea Operator sp. z o.o., Inwestor (nabywca) będzie musiał własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej;

4. Na ww. nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, na czas nieoznaczony i za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz uprawnionej spółki, właściciela urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania płynów i jej następców prawnych, której treścią jest prawo do swobodnego dostępu do pasa technicznego sieci kanalizacji deszczowej kd200 oraz przyłączy wodnych w32, w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, dokonywania kontroli i przeglądów, usuwania ewentualnych awarii, przyłączania nowych odbiorców, modernizacji lub wymiany, przywracając każdorazowo na swój koszt powierzchnię obciążonej nieruchomości do stanu poprzedniego. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości, to jest grunt o szerokości 1 m licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę, o powierzchni 18 m2, zajęty pod istniejącą sieć kanalizacji deszczowej kd200 oraz przyłączy wodnych w32, którego przebieg obrazuje załącznik mapowy numer 4 do aktu, Rep. A Nr 2548/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku. Ww. służebność przesyłu ustanowiona została na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, KRS 0000063704.

5. Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia położona przy ul. Gryfińskiej 137 w Szczecinie, stanowiąca działkę numer 40/6 z obrębu 4038, w umowie sprzedaży zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gryfińskiej 136 w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 26 z obrębu 4038 celem zapewnienia tej nieruchomości awaryjnej obsługi komunikacyjnej do zaplecza z drogi wewnętrznej, stanowiącej działkę numer 40/14 z obrębu 4038, przez posesję przy ul. Gryfińskiej 137, wynikającą z zapisów MPZP „Gryfińska – Hangarowa 2” §17 pkt 5 ust. 5, w pasie terenu o szerokości 4,5 m wzdłuż granicy z działką numer 40/7 z obrębu 4038.

6. Budynek gospodarczy (Id: 326201_1.4038.100_BUD) znajdujący się na sąsiedniej działce numer 26 z obrębu 4038 w części posadowiony jest na zbywanej nieruchomości (około 1 m2) – przekroczenie granicy. W związku z powyższym nieruchomość położona przy ul. Gryfińskiej 137 w Szczecinie, stanowiąca działkę numer 40/6 z obrębu 4038, w umowie sprzedaży zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej służebności gruntowej w części znajdującej się pod ww. budynkiem gospodarczym.

7. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny oraz dobudowany do niego budynek gospodarczy. Budynek przy ul. Gryfińskiej 137 jest samowolą budowlaną. Nabywca nieruchomości przejmie obowiązek legalizacji budynku lub jego rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

9. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

10.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci, w tym energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

f) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 zezm.).

11. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

12. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91 42 45 587, e-mail: aszymkow@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2020/09/04
Datawygaśnięcia: 2020/11/20
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2020/09/04 09:12:40, odpowiedzialny/a: D. Adamowski, wprowadził/a: Anna Szymków, dnia: 2020/09/04 09:12:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Szymków 2020/09/04 09:12:39 nowa pozycja