Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej pol. w Sz-e, w rejonie ul. Generała Tadeusza Kutrzeby - dz. nr 12/134 z obr. 2074.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Miasto Szczecin

 

 

Lp

Adres

(ulica)

 

Nr działki

Obręb

księga wieczysta

Pow. w m²

Przeznaczenie

nieruchomości,

----------------------------------

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

netto

(zł)

Wadium (zł)

 

 

 

1.

 

 

Rejon

ulicy

Generała Tadeusza

Kutrzeby

 

12/134

 

2074

(Pogodno 74)

 

SZ1S/00242842/4

 

 

4770

 

 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych                w partery budynków wielorodzinnych

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

5 000 000,00

(pięć milionów złotych)

 

500 000,00

(pięćset tysięcy złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.10.2020 r., O GODZ. 10.00, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4).

 Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz  noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i innych zobowiązań nieopisanych w niniejszym ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto.

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.).

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości (brutto) płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
  z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu)lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Miasto Szczecin –  Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

 W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu(ulica, numer działki, numer obrębu) oraz dane podmiotu w imieniu którego wadium jest wpłacane (imię, nazwisko, numer PESEL lub numer NIP)

 Termin wniesienia wadium upływa w dniu 16.10.2020 r.

 Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Taczaka” uchwalonym Uchwałą Nr XXX/803/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.05.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 22.06.2017 r., poz. 2682) i leży w terenie elementarnym o symbolu Z.P.6016.MW, U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w partery budynków wielorodzinnych. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia  ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Nieruchomość gruntowa posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Generała Tadeusza Kutrzeby oraz ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza.
 3. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina do roku 2023 nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej na tym terenie.
 4. Przez teren działki gruntu nr 12/134 nie przebiega sieć gazowa należąca do PSG Sp. z o.o. Najbliższa sieć gazowa będąca własnością spółki ułożona jest w ul. Kutrzeby oraz w ul. Witkiewicza.
 5. Na terenie nieruchomości gruntowej brak jest sieci wodociągowo – kanalizacyjnej należącej do ZWiK Sp. z o.o. Istnieje możliwość podłączenia przyszłych inwestycji do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej znajdujących się na wysokości opiniowanej działki w ul. Kutrzeby. Przyszły inwestor będzie musiał przewidzieć retencjonowanie wód deszczowych na terenie posesji w wielkości określonej w warunkach ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.
 6. Działka inwestycyjna objęta jest strefą ochronną ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28.10.2004 r. zmienione Rozporządzeniem Nr 11/2005 z dnia 03.10.2005 r. i Rozporządzeniem Nr 3/2013 z dnia 11.07.2013 r. 
 7. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do ewentualnych sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, usuwania awarii wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
  2. niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie  i na własny koszt,
  3. przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników,
  4. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 8. Teren nieruchomości porasta zwarty drzewostan nie przedstawiający większej wartości przyrodniczej ani dendrologicznej. W przypadku projektowanej zmiany zagospodarowania terenu, będzie mógł zostać usunięty, o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie stanowi inaczej. Ewentualne koszty związane z wycinką ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Działka inwestycyjna nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla niej decyzja z zakresu gospodarki leśnej.
 10. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 11. Gmina Miasto Szczecin niedysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  –  Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

 Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91-42-45-768, email: mkarpik@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl

www.szczecin.pl

miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.
)oraz rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2020/08/11
Datawygaśnięcia: 2020/10/24
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2020/08/11 09:33:17, odpowiedzialny/a: Marzena Karpik, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2020/08/11 09:33:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2020/08/11 09:33:40 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2020/08/11 09:33:16 nowa pozycja