Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przetargi na nieruchomości UM

Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość oznaczoną jako dz. 17/4 z obr. 4089


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

 

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej zagospodarowania

1.

ul.Wesoła 36 Szczecin

 

Nr dz.17/4

 

Obr. 4089

 

 

319

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług

zgodny z przeznaczeniem

50 000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

5 000,00 zł

(słownie:pięć tysięcy

złotych)

KW SZ1S/00078281/2

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06.10.2020 r. O GODZ. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta (sala nr 4, lewe skrzydło, parter).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz  noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

 

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza jest ceną netto. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydanego bądź potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruku komputerowego z KRS aktualnej i pełnej informacji o podmiocie, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.09.2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIELGOWO - SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO” w Szczecinie ustanowiony uchwałą nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. , poz. 4534). Nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1136.MN,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Zbywana nieruchomość graniczy z działką numer 88/6 z obrębu 4089, która ma nadaną kategorię drogi publicznej - ulica Wesoła. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Wesołej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi (ZDiTM) – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
 3. Według informacji otrzymanej od dostawców mediów:
  1.  przez teren ww. nieruchomości nie przebiegają:  sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., infrastruktura elektroenergetyczna stanowiąca własność Enea Operator sp. z o.o. oraz sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie;
  2. najbliższa czynna sieć gazowa (gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE) znajduje się przy ul. Wesołej.
  3. najbliższa czynna sieć wodociągowa (w160 PE) zlokalizowana jest w ul. Wesołej na wysokości przedmiotowej działki, sieć kanalizacji sanitarnej (ks200) i deszczowej (kd400) zlokalizowane są w ul. Bałtyckiej/Długiej oddalonych o ok. 790 m od zbywanej nieruchomości. Obecnie na terenie ul. Wesołej trwa realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze”, w której przewidziano budowę kanału sanitarnego w ul. Wesołej wraz z odrzutem do granicy zbywanej nieruchomości. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielane są w ZWiK Sp. z o.o. pod tel. 91 4256 725.
 4. Warunki przyłączenia do wyżej wskazanych sieci nabywca ustali indywidualnie z właścicielami wyżej wskazanych sieci.
 5. Zbywana nieruchomość położona jest w zasięgu konturu klasyfikacyjnego gruntu 291-RVI-2a. Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej nie wymaga decyzji administracyjnej i nie jest związane z naliczeniem należności i opłat rocznych.
 6. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 7. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 9.  Nabywca nieruchomości gruntowej:  
 10. zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do ewentualnych sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, wymiany, konserwacji i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
 11. niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 12. przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników,
 13. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami.
  1. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 zezm.).
 14. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 239, tel. 91 424 5783, e-mail: sslotwins@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

  Data publikacji: 2020/10/14
Datawygaśnięcia: 2020/10/22
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2020/08/28 14:10:53, odpowiedzialny/a: D.Adamowski, wprowadził/a: Szymon Słotwiński, dnia: 2020/10/14 08:36:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Słotwiński 2020/10/14 08:36:44 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2020/10/01 12:41:39 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2020/08/31 07:57:22 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2020/08/31 07:50:55 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2020/08/28 14:10:52 nowa pozycja