Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiacej działkę nr 7/23 z obrębu 3054


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

Pow.

(m2)

 

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej zagospodarowania

1.

Szczecin

rejon ul. Nehringa

 

Nr dz.: 7/23

 Obr. 3054

 

3028

zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych

zgodny z przeznaczeniem

900 000,00

(słownie:

dziewięćset tysięcy

złotych)

90 000,00

(słownie: dziewięćdziesiąt

tysięcy złotych)

KW SZ1S/00253823/5

 
 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31.05.2022 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, I piętro).

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną nettooraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.05.2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Bajeczna” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XI/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011r. r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r., poz. 1578). W/w nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem P.T.2016.U,Mdla którego plan ustala przeznaczenie:zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych.Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Ulica Władysława Nehringa (działka numer 30/11 z obrębu 3057) ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Władysława Nehringa należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Na ww. działce nie znajdują się sieci i urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne należące do ZWiK Sp. z o.o. Na nieruchomości znajdują się nieczynne przyłącza wodociągowe o nieznanym stanie technicznym, w tym jedno zakończone studnią wodomierzową. Na przedmiotowym terenie znajduje się kanał deszczowy Ø500 zakończony studnią. Przyłącze woD32 biegnące od sieci wodociągowej woD150-n znajdujące się w  ul. W. Nehringa do budynku o adresie ul. Policka 1 jest nieczynne, wyłączone z eksploatacji (nie jest znany stan techniczny przyłącza woD32).
 4. PSG Sp. z o.o. poinformowała, iż na działce nr 7/23 z obrębu 3054 ułożony jest nieczynny / wyłączony z użytkowania gazociąg średniego ciśnienia DN 150 stal.
 5. ENEA S.A. poinformowała, iż na działce nr 7/23 z obrębu 3054 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi jej własność tj.: linia napowietrzna 0,4kV i linia kablowa 15kV.
 6. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.
 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 9.  Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
  2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;
  3. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
  4. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
  5. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
  6. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Część drzew znajdujących się na ww. działce posiada cechy starodrzewu w związku z czym muszą zostać one bezwzględnie zachowane i uwzględnione w nowym zagospodarowaniu terenu.
 10. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. 91 435 1196, e-mail: mszymcz@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.Data publikacji: 2022/03/14
Datawygaśnięcia: 2022/05/31
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2022/03/14 08:19:01, odpowiedzialny/a: M. Florczak, wprowadził/a: Monika Mroczkowska, dnia: 2022/03/14 08:26:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Mroczkowska 2022/03/14 08:26:43 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2022/03/14 08:25:33 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2022/03/14 08:20:20 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2022/03/14 08:19:01 nowa pozycja