Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. K. Krzysztofa Kolumba w Szczecinie (dz. nr 19/10 obr. 1047)


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

 

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej zagospodarowania

1.

Szczecin

rejon ul.Krzysztofa Kolumba

 

Nr dz.: 19/10

 

Obr. 1047

 

 

4607

śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna

zgodny z przeznaczeniem

5 000 000,00

(słownie:

pięć milionów

złotych)

500 000,00

(słownie: pięćset tysięcy

złotych)

KW SZ1S/00154059/4

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.01.2022 r. O GODZ. 10 00

w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,

 sala sesyjna  Rady Miasta Szczecin, lewe skrzydło,  I piętro.

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a  w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji
  o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi
  w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.01.2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie uchwalony Uchwałą
  Nr XXXV/889/09Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
  z 2009 r., Nr 63 poz. 1707).

  A.Ustalenia ogólne planu wskazują, iż na wyspach Kępa Parnicka i Wyspa Zielona oraz wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Odra Zachodnia, zakazuje się lokalizacji funkcji mieszkaniowej
  w kondygnacjach przyziemia, na trenach elementarnych oznaczonych symbolem MC. Ustalenie nie dotyczy istniejącej zabudowy mieszkalnej.

  B.Cały obszar objęty planem, objęty jest programem rewitalizacji. Przedmiotem rewitalizacji realizowanej zarówno jako inwestycja komunalna, jak i prywatna, są: budowa układu komunikacyjnego z przeprawami mostowymi, budowa infrastruktury technicznej, realizacja obiektów użyteczności publicznej, renowacja substancji budowlanej i zabytków, budowa przestrzeni publicznych wraz z wyposażeniem, w tym budowa/modernizacja nabrzeży dla jednostek pływających, terenów zieleni urządzonej, zagospodarowanie terenów leśnych na cele wypoczynku
  i rekreacji.  

  C.Zbywana nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem S.N.9008.MC  dla którego plan ustala przeznaczenie:

  - śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, w tym usługi m.in.: administracyjno – biurowe, prawnicze, finansowe, ośrodki szkoleniowo – doradcze, kongresowo – konferencyjne, hotelarstwo, obsługa klientów, usługi bussinesu, rozrywki, gastronomii, handlu, usługi kultury: obiekty nauki
  i szkolnictwa wyższego, wyspecjalizowane obiekty kulturalno – edukacyjne, upowszechniania kultury, wystawiennictwa, pracownie artystyczne, usługi związane ze sportem, rekreacją
  i turystyką, działalność edukacyjna, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo,

  - sezonowe usługi: gastronomii, handlu i rozrywki,

  - do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się obecne zagospodarowanie i sposób użytkowania,
  z możliwością adaptacji, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy,

  - zakaz lokalizacji: produkcji, usług produkcyjnych, składowania i przeładunku.

D. Zbywana nieruchomość graniczy z terenem elementarnym o symbolu S.N.9019.KP, który znajduje się na części działki numer 20/4 z obrębu ewidencyjnego 1047, o przeznaczeniu: ciąg pieszy – pasaż z dostępem ogólnym, realizowany przez właścicieli przyległych nieruchomości.  

Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

2. Zbywana nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków na działce numer 19/10 zlokalizowanych jest 9 budynków:

 • 6 z kategorii: zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy: 102 m2, 122 m2 (wiata),  759 m2, 28 m2, 101 m2 (wiata), 118 m2;
 • 2 z kategorii budynki handlowo – usługowe o powierzchni zabudowy: 177 m2, 255 m2;
 • 1 budynek z kategorii budynki biurowe o powierzchni zabudowy 575 m2.

3. Ulica Kolumba zaliczona jest do kategorii dróg powiatowych. W celu skomunikowania działki numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego 1047 z drogą publiczną należy wybudować zjazd z ulicy Kolumba (działki 21/6 z obrębu ewidencyjnego 1047). Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.

4. W ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XXI/658/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.09.2020 r.) realizowany jest  projekt pn. „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecnie – Etap II, w ramach którego na wysokości zbywanej nieruchomości, przebudowywana będzie ulica Kolumba wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą podziemną. Projekt realizowany jest przez Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o.

5. Na działce numer 19/10 znajduje się czynne przyłącze wodociągowe (w32) wraz z komorą wodomierzową oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji oznaczonej jako  Kolumba 59.

Z uwagi na powyższe wdziale III księgi wieczystejnr SZ1S/00154059/4, prowadzonej dla działki numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego 1047, wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebność przesyłu, na czas nieoznaczony i za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie właściciela urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania płynów, i jej następców prawnych, której treścią jest prawo do swobodnego dostępu do pasa technicznego obejmującego trasę przebiegu przyłączy: wodociągowego fi32 i kanalizacji sanitarnej fi160, o powierzchni 6 m2, o szerokości 1 m - licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę, w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, dokonywania kontroli
i przeglądów, usuwania ewentualnych awarii, przyłączania nowych odbiorców, modernizacji lub wymiany - w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i niezakłóconego działania sieci ZWiK sp. z o.o. - przywracając każdorazowo na swój koszt powierzchnię obciążanej nieruchomości do stanu poprzedniego. Zakres terenowy służebności, obejmuje część nieruchomości zajętą pod istniejącą infrastrukturę, której przebieg obrazuje plan zagospodarowania terenu stanowiący załącznik numer 1 do Aktu Notarialnego Rep. A nr 1887/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

6. Na terenie zbywanej działki ułożony jest fragment wybudowanego w 1998 r. czynnego gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE, do którego włączone są trzy przyłącza gazowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, dla opisanej wyżej sieci gazowej wyznaczona została strefa kontrolowana oraz pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym. W strefie kontrolowanej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Szczecinie kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie,
a wszelkie prace w tej strefie mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu
i terminu ich wykonania. W strefie tej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, składować ziemi pochodzącej z wykopów, a prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

7. Przez teren zbywanej działki przebiega:

 • układ kanalizacji sanitarnej ks160, który nie należy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
 • infrastruktura energetyczna  tj. złącze kablowe 0,4 kV oraz 4 linie kablowe 0,4 kV, które stanowią własność Enea Operator sp. z o.o.

8. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego działka numer 19/10 znajduje się:

 • częściowo w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%;
 • częściowo w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
  i wynosi 0,2 % na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego.

Z uwagi na powyższe inwestycja planowana na przedmiotowej działce może wymagać uzyskania decyzji oraz pozwoleń wodno prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Wodne.

Możliwość zagospodarowania działki nr 19/10 w przypadku zlokalizowania inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposób jej zabezpieczenia przed powodzią rozpatrywany będzie na etapie ww. postępowań administracyjnych prowadzonych  przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskiej. 

9. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci. 

10. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

11. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

12. Na zbywanym terenie znajduje się budynek o adresie Kolumba 59, którego część lokalu użytkowego 
o łącznej powierzchni 49,80 m2 tj.  pomieszczenie numer 14 oraz 15 zajmowane są w sposób bezumowny. Bezumowny użytkownik zobowiązał się wydać zajmowaną część lokalu użytkowego w stanie wolnym od osób i rzeczy, w terminie do dnia 31.12.2021 r. i odnośnie  wykonania tego obowiązku poddał się dobrowolnie egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

13.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu
z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

f) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustaleń ekologicznych zawartych
w ww. miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Miasta.

14. Nieruchomość jest przedmiotem umów najmu oraz dzierżawy. Nabywca nieruchomości wstąpi
w stosunek najmu oraz dzierżawy na miejsce zbywcy; może  jednak wypowiedzieć najem lub dzierżawę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

15. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91 42 45 587 e-mail: aszymkow@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.Data publikacji: 2021/11/15
Datawygaśnięcia: 2022/01/21
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/11/10 14:45:32, odpowiedzialny/a: Adamowski. D., wprowadził/a: Anna Szymków, dnia: 2021/11/10 14:46:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Szymków 2021/11/10 14:46:41 modyfikacja wartości
Anna Szymków 2021/11/10 14:45:31 nowa pozycja