Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Walecznych - dz. nr 93/1 z obr. 4076.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Miasto Szczecin

PIERWSZY PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 18.03.2020 r.  

 

Lp

Adres

(ulica)

 

Nr działki

Obręb

księga wieczysta

Pow. w m²

Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

netto

(zł)

Wadium (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

1.

 

 

rejon

ulicy

Walecznych

 

 

 

93/1

 

 (Dąbie 76)

4076

 

 

 

 

 

3021

 

 

 

Zabudowa

usługowa

 

550 000,00

(pięćset pięćdziesiąt tysięcy  złotych)

 

 55 000,00

(pięćdziesiąt pięć

tysięcy złotych)

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.09.2020 r. O GODZ 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz  noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto.

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.).

Cena sprzedaży nieruchomości (brutto) płatna jest w całości przed podpisaniem umowy
w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport),  a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
  z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie  posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu
  z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin –  Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.  

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu(ulica, numer działki, numer obrębu)oraz dane podmiotu w imieniu którego wadium jest wpłacane (imię, nazwisko, numer PESEL lub numer NIP)      

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10.09.2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Walecznych” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr XLIV/1112/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01.03.2010 r. i leży w terenie elementarnym D.Z.4007.U  z przeznaczeniem pod: zabudowę usługową. Dopuszcza się m.in. usługi w zakresie kultury, rozrywki, handlu detalicznego, gastronomii oraz obsługi firm i klientów. Zakazuje się sprzedaży paliw i gazu do pojazdów mechanicznych. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.Dopuszcza się lokalizację 1 mieszkania funkcyjnego na działce budowlanej w odrębnym budynku mieszkalnym lub budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą.Budynki  z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w zasięgu oddziaływania ul. Walecznych wyposaża się w zabezpieczenie techniczne gwarantujące nie przekroczenie wewnątrz nich dopuszczanych poziomów: zanieczyszczeń pyłowych, dźwięku oraz wibracji. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie.
 3. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Walecznych zostanie zapewniony poprzez ustanowienie na gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki nr 102 położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym nr 4076 (Dąbie 76), KW Nr SZ1S/00198459/8 służebności gruntowej prawa  przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 93/1 położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym nr 4076
  (Dąbie 76), w rejonie ulicy Walecznych. Służebność będzie miała charakter czasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 102 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Obowiązki wynikające z urządzenia lub utrzymania urządzeń niezbędnych do prawidłowego korzystania z ustanowionej służebności, obciążać będą solidarnie wszystkich każdorazowych właścicieli nieruchomości gruntowej, na rzecz której służebność została ustanowiona, a powstałe z tego tytułu ciężary i koszty dzielone będą proporcjonalnie pomiędzy nimi. Prawo służebności opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do księgi wieczystej. W obszarze skomunikowania przedmiotowej nieruchomości została wydana Decyzja ZRiD Nr 8/2019 polegająca na przebudowie skrzyżowania ul. Walecznych – Mącznej – Pszennej wraz z przebudową infrastruktury podziemnej.
 4. Przez działkę nr 93/1 przebiega linia kablowa 0,4 kV, która stanowi własność ENEA Operator Sp. z o.o.              
 5. Przez teren dz. nr 93/1 przebiega czynna infrastruktura telekomunikacyjna w postaci  kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami światłowodowymi i miedzianymi, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
 6. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, usuwania awarii, wymiany i konserwacji,
   a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
  2. niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
  3. przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie
   i na własny koszt,
  4. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 7. W granicach działki występuje drzewostan pochodzący z sukcesji naturalnej, zróżnicowany wiekiem. Wartościowy drzewostan winien zostać zachowany zgodniez wymogami wynikającymi z obowiązującej ustawy o ochronie przyrody oraz ustaleniami ekologicznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Ewentualne koszty związane z wycinką ponosi inwestor.
 8. Nieruchomość gruntowa nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została dla tej działki wydana decyzja z zakresu gospodarki leśnej.
 9. Gmina Miasto Szczecin niedysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  –  Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91-42-45-768, email: mkarpik@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl

www.szczecin.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.
)oraz rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2020/07/14
Datawygaśnięcia: 2020/09/18
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2020/07/13 14:20:48, odpowiedzialny/a: D.Chłap, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/12/14 21:05:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 21:05:22 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2020/10/23 08:32:13 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2020/07/13 14:23:50 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2020/07/13 14:22:59 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2020/07/13 14:20:47 nowa pozycja