Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Zygmunta Starego 2 w Szczecinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i udziałem w nieruchomości gruntowej 

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki
Obręb
Nr KW

Pow. lokalu

Pow.
działki
w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1.

ul. Zygmunta Starego 2/9

(IV piętro) 

Opis:
5 pokoi,
3 kuchnie,
1 łazienka z WC, 1 WC,
1 pomieszczenie gospodarcze
2 przedpokoje
oraz
3 pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 11,29 m², piwnica o pow. 13,49 m², piwnica
o pow. 13,30 m²

nr dz.: 104 
Obr. 1030
KW SZ1S/00060164/7

152,10

343

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zgodny
z charakterem użytkowania

133/1000

606 900,00(sześćset sześć tysięcy dziewięćset złotych)

w tym: 

556 800,00
lokal mieszkalny 

50 100,00
udział
w nieruchomości gruntowej

30 400,00
(trzydzieści tysięcy czterysta złotych)

 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03.08.2020 r. O GODZ. 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).
 
ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE RP NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA PRZETARGU - PRZETARG W DNIU 03.08.2020 R. O GODZ. 10.00 ODBĘDZIE SIĘ W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN - WEJSCIE LEWYM SKRZYDŁEM

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej,
z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, poz. 568, z 2019 r. poz. 1495, poz. 1520, oz. 1751) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są  nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  a podlegających rejestracji
  - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu
  nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty
  lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.07.2020 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer Pesel lub numer NIP.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie jednostki planistycznej  S.Z.03 wskazanej w Studium uchwalonym Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Dla jednostki planistycznej S.Z.03 określono następujące kierunki: funkcją dominującą jest wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności i mieszkaniowo-usługowa; funkcjami uzupełniającymi są zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w studium.
 2. Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Zygmunta Starego 2 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.484.2019.ML z dnia 05.06.2019 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, poz. 568).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został Protokole stanu technicznego lokalu z dnia 05.04.2019 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Dla przedmiotowego lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1984, z 2019 r. poz. 730).
 7. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 9 położonemu w budynku przy ul. Zygmunta Starego 2 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Zbywany lokal mieszkalnynr 9 położony w budynku przy ul. Zygmunta Starego 2 zostanie udostępniony do lustracji
  od 18.05.2020 r. do 03.08.2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniuz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą
  w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl. Na ten adres prosimy o informację chętnych do obejrzenia ze wskazaniem numeru telefonu i ewentualną propozycją terminu. Termin zostanie ustalony przez ZBiLK, o czym zostaną powiadomione telefonicznie i/lub mailowo osoby zainteresowane. Prosimy, aby na wizję lokalu przychodziły pojedyncze osoby.
 10. Z dokumentacją lokalu można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-
Referat ds. sprzedaży lokali
Urząd Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433
www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, z 2019 r. poz. 2020) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2020/05/18
Datawygaśnięcia: 2020/08/03
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2020/05/18, odpowiedzialny/a: J. Konopka-Bomba, wprowadził/a: Jaromira Konopka-Bomba, dnia: 2020/06/23 12:54:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jaromira Konopka-Bomba 2020/06/23 12:54:24 modyfikacja wartości
Jaromira Konopka-Bomba 2020/06/23 12:39:04 modyfikacja wartości
Jaromira Konopka-Bomba 2020/05/18 08:54:08 modyfikacja wartości
Jaromira Konopka-Bomba 2020/05/18 08:53:21 nowa pozycja