Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy al. Papieża Jana Pawła II 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem

w nieruchomości gruntowej

 

 

Lp.

Położenie
i opis lokalu

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. lokalu

Pow.

działki

w m2

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej 
zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1.

al. Papieża Jana Pawła II 16/4

 

(I piętro)

 

Opis: 6 pokojów, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, dwie przynależne piwnice o pow. 6,03 m2 i 6,31 m2

nr dz.: 17/14, 17/24, 17/25, 17/26, 67

 

Obr. 1025

 

KW nr SZ1S/00026954/2

165,43

1239

usługi, mieszkalnictwo

zgodny z charakterem użytkowania

77/1000

601 700,00

(sześćset jeden tysięcy siedemset złotych)

w tym:

 

499 000,00

lokal mieszkalny,

 

102 700,00

udział
w nieruchomości gruntowej

30 100,00

(trzydzieści tysięcy sto złotych)

 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.07.2020r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału
w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, poz. 568, z 2019 r. poz. 1495, poz. 1520, poz. 1751) jest zwolniona z podatku VAT.

 Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są  nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  a podlegających rejestracji
  - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

  

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.07.2020r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr III/343/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 1999r. ws. zmiany S.01 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin na obszarze dzielnicy Śródmieście. Teren elementarny oznaczony na załączniku graficznym planu symbolem S.C.01.MC o przeznaczeniu: usługi, mieszkalnictwo.
 2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 16 uzyskał zaświadczenie zn. WUiAB-S.7120.148.2017.ML z dnia 23.02.2017r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994r.
  o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, poz. 568).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w protokole stanu technicznego z dnia 20.03.2019r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 4 położonemu w budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 16 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Dla lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 16 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018r. poz. 1984, z 2019 r. poz. 730).
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Zbywany lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 16 zostanie udostępniony do lustracji od 18.05.2020 r. do 20.07.2020r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzinz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl. W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
 10. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 435 12 73.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Referat ds. Sprzedaży lokali

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 306,  tel. 91 435 1273

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284, poz.471, z 2019 r., poz. 2020) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2020/05/18
Datawygaśnięcia: 2020/07/20
udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2020/05/18, odpowiedzialny/a: Michalina Wieczerzak, wprowadził/a: Michalina Wieczerzak, dnia: 2020/05/19 08:32:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michalina Wieczerzak 2020/05/19 08:32:54 nowa pozycja