Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnego lokalu uźytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej 

Lp.
Położenie i opis lokalu
Nr działki
Obręb
Nr KW
Pow.
lokalu (m2)
Pow.
działki (m2)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania
Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)
1.
ul. Władysława Łokietka 11/U1
 
(piwnica)
 
Opis: dwa pomieszczenia oraz wc.
nr dz.: 68
 
Obr. 1042
 
 
13,40
 
277
 
usługi, mieszkalnictwo
 
zgodny z charakterem użytkowania
14/1000
40 500,00
(czterdzieści tysięcy pięćset złotych)
 
w tym:
38 300,00 -
lokal niemieszkalny,
2 200,00 -
udział w nieruchomości gruntowej
2 100,00
( dwa tysiące sto złotych)
 Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 30.09.2020 r., 24.03.2021 r., 01.06.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (wejście lewym skrzydłem).

UWAGA zmiana sali: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04.10.2021 R. O GODZ. 9:00 W SALI 161
(wejście prawym skrzydłem)

Lokal został przeznaczony do zbycia w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 330/WMiRSPN/2021 złożonym w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 09.07. 2021 r.
Sprzedaż lokalu użytkowego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  a podlegających rejestracji
  - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.09.2021 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu użytkowego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiazuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarty w Uchwale Nr XV/480/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r. w sprawie 7 zmian należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 1999 r. Nr 44 poz. 695), w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem S.Z.03.MC, dla którego okreslono funkcję dominującą: usługi, mieszkalnictwo. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ul. Władysława Łokietka 11 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S-7120.771.2019.ML z dnia 08.11.2019 roku o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia  24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
 3. Stan techniczny lokalu użytkowego opisany został w protokole zdawczo odbiorczym oraz zgłoszeniu wolnego lokalu z dnia 04.08.2016 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi użytkowemu nr U1położonemu w budynku przy ul. Władysława Łokietka 11jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Zbywany lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od dnia 23.07.2021 r. do 04.10.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzin z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl. W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
 9. Dla lokalu użytkowego nr U1 położonego w budynku przy ul. Władysława Łokietka 11 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497).
 10. Z dokumentacją lokalu można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443, e-mail: isuruda@um.szczecin.pl.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2021/07/23
Datawygaśnięcia: 2021/10/05
udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2021/07/23, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Iwona Suruda, dnia: 2021/10/20 08:34:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Suruda 2021/10/20 08:34:47 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/10/01 15:12:41 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/07/23 08:13:13 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/07/23 08:11:05 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/07/23 08:10:38 nowa pozycja