Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3 przy ul. Wł. Nehringa 6 w Szczecinie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej

 

Lp.
Położenie i opis lokalu
Nr działki
Obręb
Nr KW
Pow.
lokalu (m2)
Pow.
działki (m2)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania
Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)

1.

ul. Władysława Nehringa 6/3
 
(II piętro)
 
Opis: jedno pomieszczenie oraz pomieszczenia przynależne: pomieszczenie nr 2 o pow. 11,08 m2; pomieszczenie nr 3 o pow. 1,35 m2 ; piwnica o pow. 4,18 m2
nr dz.: 26/21
 
Obr. 3007
 
SZ1S/00187321/2
 
16,12
 
697
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług
 
zgodny z charakterem użytkowania
127/1000
32 800,00
(trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych)
 
w tym:
 5 500,00 -
lokal niemieszkalny,
27 300,00 -
udział w nieruchomości gruntowej
1 700,00
(jeden tysiąc siedemset złotych)
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (wejście lewym skrzydłem).
 
Lokal został przeznaczony do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 318/WMiRSPN/21 złożonym w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 01.07.2021 r.
Sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243, poz. 1598, poz.1626) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 08.11.2021 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer PESEL lub numer NIP.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla któregoobowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarty w Uchwale Nr XXIV/695/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zdagospodarowania przestrzennego terenu "Bukowo - Park Leśny"  w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. poz. 3246), w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.B.2035.MW,U o przeznaczeniue terenu: zabudowa mieszkanowa wielorodzinna. Dopuszcza się lokalizację usług w zakresie handlu detalicznego w lokalach o powierzchni użytkowej do 100, m2, z wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów samochodowych; biura , ośiwata, usługi drobne, gastronomia, obiekty upowszechniania kultury, poradnie medyczne, żłobki. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 3 położony w budynku przy ul. Władysława Nehringa 6 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S.7120.6.2020.ML z dnia 08.01.2020 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
 3. Stan techniczny lokalu opisany został w protokole zdawczo odbiorczym z dnia 23.01.2020 r. oraz zgłoszeniu wolnego lokalu mieszkalnego z dnia 10.02.2020 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi niemieszkalnemu - pomieszczeniu gospodarczemu nr 3 położonemu w budynku przy ul. Władysława Nehringa 6 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Zbywany lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 3 położony w budynku przy ul. Władysława Nehringa 6 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od dnia 08.10.2021 r. do 17.11.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzin z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl. W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
 9. Dla lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3 położonego w budynku przy ul. Władysława Nehringa 6 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497).
 10. Z dokumentacją lokalu można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443, e-mail: isuruda@um.szczecin.pl.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 
Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443
 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815, poz. 1551, poz. 1561) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2021/10/08
Datawygaśnięcia: 2021/11/18
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2021/10/08, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Iwona Suruda, dnia: 2021/10/08 09:51:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Suruda 2021/10/08 09:51:48 nowa pozycja