Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnego lokalu uźytkowego nr U1 położonego przy ul. Ludwika Solskiego 1 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej


Rodzaj: Lokale

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej 

Lp.
Położenie i opis lokalu
Nr działki
Obręb
Nr KW
Pow.
lokalu (m2)
Pow.
działki (m2)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania
Udział w częściach wspólnych budynków i w nieruchomości gruntowej
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)
1.
ul. Ludwika Solskiego 1/U1
 
(piwnica)
 
Opis: cztery pomieszczenia
nr dz.: 6
 
Obr. 2070
 
SZ1S/00101295/4
 
 
66,45
 
1243
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług wbudowanych
 
zgodny z charakterem użytkowania
136/1000
280 400,00
(dwieście osiemdziesiat tysięcy czterysta złotych)
 
w tym:
186 300,00 -
lokal niemieszkalny,
94 100,00 -
udział w nieruchomości gruntowej
14 100,00
(czternaście tysięcy sto złotych)
 
 Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 29.09.2020 r., 27.01.2021 r., 21.04.2021 r.
UWAGA zmiana sali: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.09.2021 R. O GODZ. 11:30 W SALI 161
(wejście prawym skrzydłem)
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (wejście lewym skrzydłem).
Lokal został przeznaczony do zbycia w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 329/WMiRSPN/21 złożonym w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 09.07.2021 r.
Sprzedaż lokalu użytkowego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia 17.09.2021 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu użytkowego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla któregoobowiazuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarty w Uchwale Nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodna - Reymonta" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. poz. 5550), w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.P.5012.MN, dla którego określono przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Lokal użytkowynr U1 położony w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 1 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S-7120.132.2020.ML z dnia 23.03.2020 roku o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
 3. Stan techniczny lokalu użytkowego opisany został w protokole zdawczo odbiorczym oraz zgłoszeniu wolnego lokalu z dnia 15.01.2016 r. r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi użytkowemu nr U1położonemu w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 1jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Zbywany lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 1 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od dnia 23.07.2021 r. do 27.09.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzin z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl. W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
 9. Dla lokalu użytkowego nr U1 położonego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 1 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497).
 10. Z dokumentacją lokalu niemieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443, e-mail: isuruda@um.szczecin.pl.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443
www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

 Data publikacji: 2021/07/23
Datawygaśnięcia: 2021/09/28
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2021/07/23, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Iwona Suruda, dnia: 2021/09/27 09:36:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Suruda 2021/09/27 09:36:55 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/07/23 08:24:33 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/07/23 08:23:52 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/07/23 08:22:41 nowa pozycja