Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Mapa do celów prawnych - ROD Bielawa


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

„Wykonanie usługi badań katastralnych w celu ustalenia zakresu władania przez Polski Związek Działkowców nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych”, z uwzględnieniem wymogów zawartych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - pismo znak: WMiRSPN-V.6845.16.2019.BM z dnia 20.08.2019 r., w tym:

  1. Sporządzenie mapy do celów prawnych (w 4 egz.), w skali 1:500, na podkładzie mapy zasadniczej, na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego materiałów roboczych (PDF + GIV), powstałych w wyniku pomiaru i nieprzyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego.
  2. Przedstawienie na wyżej wymienionej mapie rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „Bielawa” na Wyspie Grodzkiej, na działce nr 9/3 w obrębie 1084 oraz działkach przyległych, na podstawie pomiaru udostępnionego przez Zamawiającego: ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych, a w miejscach przekroczeń granicy ww. działki – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek przyległych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych).
  3. Aktualizację użytku na obszarze rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „Bielawa” na Wyspie Grodzkiej.

UWAGA: Przedmiotem zlecenia nie jest: wykonanie pomiaru terenowego, wykonanie czynności odszukania / wznowienia / ustalenia / okazania znaków granicznych.

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 1 grudnia 2020 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 1 grudnia 2020 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Zaproszenia niniejszego nie kieruję sie do wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2020/11/27, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2020/11/27 09:36:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2020/11/27 09:36:57 nowa pozycja