Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie i aktualizacja - Stawna


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

    1. Wykonanie odszukania / wznowienia i okazania znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 95/39 w obrębie 2019, położonej w rejonie ulicy Stawnej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.
    2. Aktualizację danych ewidencyjnych i mapy zasadniczej w zakresie ww. działki nr 95/39 w obrębie 2019.

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczacej pracy Urzędu Miasta. http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożeniaoferty: 25 maja 2020 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 25 maja 2020 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem