Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80336999

Aktualna strona: 154990

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Rozgraniczenie - ul. Wierzbowa


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic - rozgraniczenie odcinków granicy (od punktu granicznego nr 586 przez punkty graniczne numer 587, 588, 589, 590 do punktu granicznego nr 591) nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr SZ1S/00198928/7, stanowiącej działkę nr 2/4, położoną w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), w rejonie ul. Dworskiej i ul. Wierzbowej,  będącą własnością Miasta Szczecin, z nieruchomościami : stanowiącą działkę nr 3/4 w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), położoną w Szczecinie przy ul. Wierzbowej 2a, stanowiącą działkę nr 4 w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), położoną w Szczecinie przy ul. Wierzbowej 2, stanowiącą działkę nr 5 w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), położoną w Szczecinie przy ul. Wierzbowej 4, stanowiącą działkę nr 6 w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), położoną w Szczecinie przy ul. Wierzbowej 6, stanowiącą działkę nr 7 w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), położoną w Szczecinie przy ul. Wierzbowej 8, stanowiącą działkę nr 8 w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), położoną w Szczecinie przy ul. Wierzbowej 10, stanowiącą działkę nr 9 w obrębie ewidencyjnym nr 2129 (Pogodno 129), położoną w Szczecinie przy ul. Wierzbowej 12.  
  2. Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic - rozgraniczenie odcinków granicy pomiędzy: - działkami nr 3/4 i 4 od punktu granicznego nr 615 do punktu granicznego nr 586, - działkami nr 4 i 5 od punktu granicznego nr 614 do punktu granicznego nr 587, - działkami nr 5 i 6 od punktu granicznego nr 613 do punktu granicznego nr 588, - działkami nr 6 i 7 od punktu granicznego nr 612 do punktu granicznego nr 589, - działkami nr 7 i 8 odpunktu granicznego nr 611 do punktu granicznego nr 590, - działkami nr 8 i 9 odpunktu granicznego nr 610 do punktu granicznego nr 591. Punkty 615, 614 613, 612, 611, 610są jednocześnie punktami granicznymi działki drogowej nr 42 – ul. Wierzbowa.
  3. Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących działek 2/4, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz aktualizacji mapy zasadniczej (w tym m.in. pomiar budynków, trwałych ogrodzeń) w zakresie zlecenia, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania tych obiektów w stosunku do granic działek.
  4. Sporządzenie dokumentacji do wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych w ewidencji gruntów  i budynków i w księgach wieczystych.

Szczegóły dot. zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok. 249FG.

Termin złożenia oferty: 27 sierpnia 2019 r. - godzina 12.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin