Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76716289

Aktualna strona: 53505

Wydrukowano: 1097

Zezwolenia na handel alkoholem

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Informacje o załatwianiu spraw:
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Obsługi Interesantów
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
pok. 44 - tel. 91 42 45 603, pok. 43 - tel. 91 42 45 605
 

Podstawa prawna:

Procedury załatwiania spraw:

Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo;
 • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa );
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu;

Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, jest obowiązany posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %.

Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • do spożycia w miejscu sprzedaży ( gastronomia );
 • do spożycia poza miejscem sprzedaży ( handel detaliczny );
 • jednorazowe na okres 2 dni ( dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych );
 • organizacja przyjęć (catering );

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania punktów sprzedaży.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1.     Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do  okresu ważności zezwolenia ) i za cały rok wynoszą:
·     525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
·     525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
·     2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 
 
2.      Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
·     37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
·     37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
·     77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia bądź utraty ważności zezwolenia nie istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Opłata dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 
 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Terminy płatności ww. opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły - poprzez kalendarzowe daty ich upływu. Przepisy te nie przewidują jakichkolwiek odstępstw w tym zakresie, a w szczególności wydłużenia wyznaczonych terminów związanych z sytuacją "przypadania" końca terminu w dzień wolny od pracy ( jakim jest sobota i niedziela ).

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 
Po wypełnieniu wszystkich pól kalkulator ustala kwotę, jaką należy wpłacić przelewem na rachunek [ zobacz: numery rachunków bankowych ] lub w kasie Urzędu Miasta, Pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło – po uprzednim zgłoszeniu się do pok. 44.
 
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 • posiadanie zezwolenia;
 • wniesienie opłaty;
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty;
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa;
Cofnięcie zezwolenia :
 
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku:
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
  - sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych;
  - sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej  18 % alkoholu w domach wypoczynkowych;
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy,w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkohowych;
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej, niż po upływnie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Wygaśnięcie zezwolenia oraz zezwolenie na wyprzedaż:

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży;
 • upływa terminu ważności zezwolenia;
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 • niedopełnienia w terminach obowiązku: 
    a) złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 111 ust. 4, lub
    b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 ustawy d nia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30 % tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
 

Inne informacje:

 • Obrót hurtowy napojami alkoholowymi typu A i B
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Korsarzy 34 pokój nr 120
  tel. 4807227
 • Obrót hurtowy napojami alkoholowymi typu C
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Departament Zezwoleń i Koncesji
  ul. Batorego 5
  02-591 Warszawa
  tel. (22) 60
  1-16-02

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl  w zakładce WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI/OGRANICZENIA W OBROCIE TOWARAMI I USŁUGAMI/HANDEL HURTOWY NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH/ znajduje się wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin