Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 29/TBSP/2020 dot. wydzierżawienia gruntów w trybie bezprzetargowym


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                                                                                                                           WYKAZ Nr 29/TBSP/2020

  z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin  przeznacza do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

 

Lp

Nr działki

 

Nr obrębu

Lokalizacja

(ulica,księga wieczysta)

Powierzchnia

(m2)

Sposób

zagospodarowania

Opłata za dzierżawę miesięcznie (netto) 

1.

 

6/14 

1103 Śródmieście

Wyspiarzy 23

SZ1S/00194888/6  

 

  451,54 m²

 

 

uprawa warzyw

         

 

 

    1,67 zł

2.

 

23/4 

4043 Dąbie

Batalionów

Chłopskich 94

SZ1S/0189356/0  

 

  125,00 m²

 

 

zieleń rekreacyjna

         

 

 

    7,5 zł

3.

 

29/1 

1099 Śródmieście

Wiejska 30

SZ1S/00004162/3  

 

  1193,00 m²

 

 

uprawa warzyw – 500m²

rekreacja - 693 m²

         

 

 

    43,25 zł

 

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  w  okresie  pierwszych  trzech  kwartałów  roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w  stosunku  do  analogicznego  okresu  roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały  zwaloryzowane. Stawka  została określona  na  podstawie  Zarządzenia  nr  470/19  Prezydenta  Miasta  Szczecin z  dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

Na działce gruntu nr 6/14, obr. 1103 Śródmieście znajduje się budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki. W dniu 14.11.2017 r. złożono dokumentację w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin i zgłoszono roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, na które w terminie 30 dni, nie wniesiono sprzeciwu. Przyszły najemca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, podać termin rozpoczęcia prac do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej oraz wykonać je zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, jak również na własny koszt i ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów finansowych.

Wydzierżawienie ww. działki możliwe jest bez prawa jej zabudowy obiektami trwale związanymi z gruntem.

Na działce 6/14, obr. 1103 Śródmieście występuje wartościowy drzewostan, dzierżawa możliwa jest pod warunkiem jego zachowania, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z obowiązującej ustawy o ochronie przyrody, ustaleń ekologicznych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, obowiązującym na dzień wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Na działce gruntu nr 29/1, obr. 1099 Śródmieście znajduje się budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki. Przyszły najemca będzie zobowiązany do przeprowadzenia robót rozbiórkowych istniejącej nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy na własny koszt i ryzyko bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów finansowych.

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy zmianie, czynsz dzierżawny zostanie naliczony wg nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 03 września 2020 r. do dnia 23 września 2020 r.Data publikacji: 2020/09/03
Data wygaśnięcia: 2020/09/23
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/09/03 13:58:23, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/09/03 13:58:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/09/03 13:58:22 nowa pozycja