Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

wykaz nr 31/TBSP/2020 garaże


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

                                                                                                                                                                                                          WYKAZ Nr 31/TBSP/2020

    z dnia 14 września 2020 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu  negocjacji  i  przetargów  w  zakresie  najmu  komunalnych  lokali  użytkowych   i  garaży  (ze zm.)   i  WO-I.0052.1.490.2015.KO  z dn. 15 czerwca 2015 r.,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu/ boksu

Pow.  garażu  (m2)

Droga dojazdowa         (m2)

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

(zł/m2)

Wadium (zł)

1.

Marmurowa 16

SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie

dz. nr 24/2

brak

16,49

10,00

najem

5,00*

200,00

2.

Dmowskiego 16

SZ1S/00199579/2

Obr.4135 Dąbie

 dz. nr 24/3

brak

19,00

5,00

najem

5,00*

200,00

3.

Grodzka 11 boks garażowy

SZ1S/00061927/1

Obr. 1037

Śródmieście

dz. nr 38/6

boks garażowy nr 1

2,20

brak

najem

5,00*

200,00

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13 zł netto za 1 m2

Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2, za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

 

UWAGI DODATKOWE:

 

1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,42 zł/m2 za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 11 października 2020 r.Data publikacji: 2020/09/21
Data wygaśnięcia: 2020/10/11
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/09/21 10:09:00, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/09/21 10:08:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/09/21 10:08:59 nowa pozycja