Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 32/TBSP/2020 pom. gospodarcze do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

                                                                                                                                                                                                          WYKAZ Nr 32/TBSP/2020

    z dnia 06 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Zarządzenia Nr 110/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz Załącznika  do  Zarządzenia  Nr  289/10  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010 r.  w  sprawie Regulaminu przetargów  na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin i Upoważnienia  WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes  Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego  „Prawobrzeże”   Sp.   z   o.o.  w   Szczecinie   podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  przeznacza  w imieniu Gminy Miasto Szczecin,  do  oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w   drodze  przetargu  ustnego   ograniczonego,  niżej   wymienione  pomieszczenie gospodarcze położone  na  terenie Miasta Szczecin, wg  przedstawionego wykazu.

 

 

L.p

Położenie nieruchomości,

Księga wieczysta (KW),oznaczenie

 Nr obrębu

 Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia pomieszczenia  (m2)

Przeznaczenie

Sposób użytkowania

Ograniczenie   przetargu

Stawka  wywoławcza czynszu netto (zł/m2)

Wadium   (zł)

1.

Lechicka 23

SZ1S/00200948/1

 

4166 Dąbie  

  Dz. nr 17/4

parter

  

10,00 m²

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Lechicka 23

      3,00

200,00

Zarządcą    pomieszczenia   gospodarczego   na  podstawie  Porozumienia  w  sprawie  zasad  wykonywania  zarządu  nieruchomościami komunalnymi z dnia 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

1. Czynsz najmu za pomieszczenie oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni pomieszczenia i wylicytowanej stawki.

2. Czynsz najmu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Najemca  pomieszczenia  gospodarczego,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem pomieszczenia gospodarczego.

5. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

6. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

7. Umowy najmu zawierane są na czas oznaczony 3 lata.

8. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

9. Na najemcy komunalnego pomieszczenia gospodarczego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie  art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).

10. Stawka czynszu netto za najem pomieszczenia gospodarczego może ulegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane.    

11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji,        przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

UWAGI: Pomieszczenie gospodarcze wymaga wykonania naprawy/wymiany belek stropowych, na koszt przyszłego najemcy.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 13 października 2020 do dnia 02 listopada 2020 r.Data publikacji: 2020/10/13
Data wygaśnięcia: 2020/11/02
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/10/13 08:12:18, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/10/13 08:12:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/10/13 08:12:17 nowa pozycja