Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz Nr 1/ZUK/2021 dotyczący dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

 

WYKAZ Nr 1/ZUK/2021

z dnia 25.01.2021 r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z 2021 poz.11) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

 

Nr

działki     - część

 

Nr

obrębu

 

Lokalizacja

 

Nieruchomość o łącznej powierzchni m2

Przeznaczenie nieruchomości

 

Stawka wywoławcza miesięczna za dzierżawę

netto

 

Okres dzierżawy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

80/18

 

2009

Rejon ul. Arkońskiej

Do 200,00

 

Całoroczny pawilon gastronomiczny

1.200,00 zł

 

 

3 lata od daty podpisania umowy.

 

 

Uwagi dodatkowe:

  1. Nr KW SZ1S/00245268/7;
  2. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, poz. 568, poz. 1065, poz. 1106, poz. 1747, poz.2320, poz. 2419);
  3. Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości do 10-go każdego miesiąca płatne w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin zapłaty należności za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ustala się na ostatni dzień tego miesiąca;
  4. Stawka czynszu będzie waloryzowana z dniem 01 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w przypadku wejścia w życie zarządzenia Prezydenta w zakresie waloryzacji stawek. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu dzierżawy następować będzie na podstawie pisma Wydzierżawiającego i dla swej skuteczności nie będzie wymagała podpisywania aneksów;
  5. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu korzystania z mediów oraz podatku od nieruchomości;
  6. Dzierżawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie zobowiązany do wyłączenia części działki nr 80/18 z obrębu 2009 o użytku „S” z produkcji rolniczej;
  7. Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonania koncepcji zagospodarowania terenu na podstawie założeń przedstawionych przez Wydzierżawiającego;
  8. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
  9. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 28.01.2021 r. do dnia 17.02.2021 r.Data publikacji: 2021/01/28
Data wygaśnięcia: 2021/02/17
IV
udostępnił: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, wytworzono: 2021/01/28 09:18:24, odpowiedzialny/a: Dyrektor ZUK Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Marzena Zielińska, dnia: 2021/01/28 09:18:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Zielińska 2021/01/28 09:18:23 nowa pozycja