Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333888

Aktualna strona: 152962

Wydrukowano: 820

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz Nr 4/ZUK/2018 dotyczący wydzierżawienia obiektów na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka w Szczecinie


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

WYKAZ Nr 4/ZUK/2018

z dnia 01.03.2018 r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121,50)Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego grunt położony na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

L.p.

 

Nr

działki - część

 

Nr

obrębu

 

Lokalizacja

(ulica)

 

Pow.

w m²

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Wywoławcza cena miesięczna za dzierżawę netto

 

Okres dzierżawy

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

1.

 

80/16

 

2009

 

Kompleks Rekreacyjny Arkonka

ul. Arkońska 30

 

13,71

 

Obiekt gastronomiczno-handlowy A 6.1.

 

 

100,00 zł /m²

 

01.06.2018 r. 02.09.2018 r.

 

2.

 

80/16

 

2009

 

Kompleks Rekreacyjny Arkonka

ul. Arkońska 30A

 

13,71

 

Obiekt gastronomiczno-handlowy A 6.2.

 

 

100,00 zł /m²

 

01.06.2018 r. 02.09.2018 r.

 

3.

 

80/16

 

2009

 

Kompleks Rekreacyjny Arkonka

ul. Arkońska 30A

 

13,71

 

Obiekt gastronomiczno-handlowy A 6.3.

 

 

100,00 zł /m²

 

 

01.06.2018 r. 02.09.2018 r.

 

4.

 

80/16

 

2009

 

Kompleks Rekreacyjny Arkonka

ul. Arkońska 30A

 

13,71

 

Obiekt gastronomiczno-handlowy A 6.4.

 

 

100,00 zł /m²

 

01.06.2018 r. 02.09.2018 r.

 

5.

 

80/16

 

2009

 

Kompleks Rekreacyjny Arkonka

ul. Arkońska 30A

 

16

 

Wypożyczalnia leżaków: grunt o powierzchni 4 m² i część obiektu A.3.A. o powierzchni 12 m²

 

 

700,00 zł

 

01.06.2018 r. 02.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dodatkowe:

 

 1. Nieruchomość posiada księgę wieczystą SZ1S/00180936/7;
 2. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:
  1. wywozu śmieci – ryczałt 1 m3 w przypadku punktu gastronomicznego lub 0,5 m3
   w przypadku wypożyczalni  razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów;
  2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika i stawki u dostawców energii elektrycznej – dotyczy punktu gastronomicznego;
  3. poboru wody i ścieków w oparciu o wskazania licznika i stawki u dostawców wody – dotyczy punktu gastronomicznego.
 3. Do czynszu dzierżawy będzie doliczony należny podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy                       o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) obecnie 23%;
 4. Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 5. Należność za energię elektryczną i wodę oraz ścieki Dzierżawca będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 6. Wydzierżawiający informuje, że z uwagi na przebudowę ulicy Arkońskiej do Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka nie zapewniamy możliwości dojazdu;
 7. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 8. W przypadku przedłużenia przez Wydzierżawiającego sezonu letniego na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, Dzierżawca będzie miał możliwość podpisani aneksu przedłużającego okres dzierżawy zgodnie z warunkami umowy;
 9. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 05.03.2018 r.do dnia 25.03.2018 r.Data publikacji: 2018/03/05
Data wygaśnięcia: 2018/03/25
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin