Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 6/ZBiLK/DLU/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ  Nr 6/ZBiLK/DLU/19

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Gminy Miasto Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

lokalu

Powierzchnialokalu do oddania
w najem

w m²

Sposób korzystania

Stawka

wywoławczaczynszu netto 
w zł/m²

Wadium

w zł

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Komuny Paryskiej 16a, 16b, 16c

KW SZ1S/00064127/4

Nad Odrą 97

(3097)

Dz. nr 18

Piwnica

Front

ul. K. Paryskiej16b Lok.U1

17,56

 

 

 

Najem

1,00

 

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „Niebuszewo 2”

Plan wszczęty: „Niebuszewo 3”

2.

ul. A  ul. Andrzeja

Mał   Małkowskiego 28

KW   KW SZ1S/00052657/1

Śródmieście 41

(1041)

Dz. nr 40

Piwnica

Oficyna

Lok. U3

45,07

 

 

Najem

1,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

Plan wszczęty: „Śródmieście – Zachód”

3.

ul. Nad Odrą 30

KW 124513

Nad Odrą 63 (3063)

Dz. nr 2/12

Parter

Front

 

 

18,86

 

Najem

1,00

 

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „Stołczyn Port 2”

Plan wszczęty: „Nowe  Miasto –   3 Maja”

4.

ul. Radogoska 6

KW SZ1S/00038161/3

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  39

Piwnica

Front

96,27

Najem

1,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

5.

ul. Stołczyńska 169

KW 131150

Nad Odrą 21

(3021)

Dz. nr 19/22

Parter

Front

18,34

 

Najem

1,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Skolwin Port 2”

6.

ul. Światowida 65, 66

KW SZ1S/00132948/3

Nad Odrą 90 (3090)

Dz. nr 9/8

Parter

Front

ul. Światowida 66

 

19,20

 

 

Najem

1,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

Plan wszczęty: „Żelechowa – Widuchowska”

 Uwagi:

 1. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.
 3. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 4. Wylicytowana stawka czynszu obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie stawka zostanie ustalona w drodze negocjacji, w wysokości co najmniej stawki podstawowej, tj. 3,00 zł/m².
 5. W okresie 12 miesięcy, stawka wylicytowana w przetargu może ulec podwyższeniu w przypadku podnajęcia części powierzchni lokalu lub w przypadku zmiany rodzaju działalności prowadzonej w lokalu.
 6. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 7. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 8. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
 9. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 10. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 11. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 13. Lokale użytkowe przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 14. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Goszczyńskiego 4a, pok. 6, tel. 91/ 48 86 342, 48 86 349, 48 86 367

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

            od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r.        Data publikacji: 2019/04/17
Data wygaśnięcia: 2019/05/08
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH, wytworzono: 2019/04/16 13:06:58, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2019/04/16 13:06:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2019/04/16 13:06:57 nowa pozycja